Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach
Autor: Dorota Frączek, Piotr Kryjom

Poziom rozwoju klastrów w Polsce jest zróżnicowany. Wraz z ich rozwojem rośnie potrzeba podnoszenia jakości procesów zarządzania w klastrach . Wychodząc te mu naprzeciw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opracowała standardy zarządzania klastrem (2014) jako reakcję na zdiagnozowany problem słabego zarządzania klastrami w Polsce i braku systemowego podejścia do kwestii przygotowania profesjonalnych koordyna torów, którzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu klastra oraz dla skuteczności interwencji publicznej . Standardy te należy rozumieć jako zasady określające pożądane cechy zarządzania klastrami i ich funkcjonowania, uwzględniające m. in. najlepsze praktyki polskie i zagraniczne .

W okresie październik – listopad 2015 roku, PARP przeprowadziła weryfikację standardów zarządzania w wybranych klastrach zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Weryfikac ji zostały poddane 64 klastry, z czego 5 znajdowało się w fazie embrionalnej, 58 w fazie rozwoju, a jeden był w fazie dojrzałości. Ostatecznie 30 klastrów (wszystkie w fazie rozwoju) , co stanowi 47% analizowanej populacji, spełniło a 34 nie spełniły standa rdów zarządzania. Ocena stopnia spełnienia standardów miała miejsce podczas spotkania w klastrze, z udziałem eksperta zewnętrznego i co najmniej dwóch przedstawicieli klastra – koordynatora i członków klastra, i była prowadzona w oparciu o narzędzie do aut oewaluacji koordynatora.

Analiza wyników weryfikacji standardów (szczególnie standardów niespełnionych) , skłania do sformułowania wniosku o potrzebie dalszej współpracy z klastrami, w szczególności koordynatorami, i wspierania ich w rozwiąz yw aniu tych kluczowych problemów . Warto wesprzeć klastry i wspólnie pracować nad ich słab ymi stron ami , mając na uwadze, iż większy pożytek dla gospodarki przynoszą dobrze funkcjonujące, profesjonalnie zarządzane klastry. Stanowią one również naturalną grupę potencjalnych Krajowych Klastrów Kluczowych.


Spis treści

1. Wstęp
2. Założenia przyjęte w procesie oceny poziomu spełnienia standardów zarządzania klastrami
3. Wyniki ogólne
4. Analizy szczegółowe
4.1. Klastry w fazie embrionalnej
4.2. Klastry w fazie rozwoju
4.3. Klastry w fazie dojrzałości
5. Podsumowanie

Rok wydania: 2016 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 29.01.2016 10:59 Data wytworzenia: 29.01.2016 10:59 Data modyfikacji: 03.01.2017 10:58
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera