Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - VI
Autor: Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Obecna wersja raportu zawiera nieco bardziej pogłębioną analizę koniunktury w działach gospodarki, gdyż uzupełniono ją o średnioterminowe prognozy w dziale produkcji i dodatkowo w dziale handlu i budownictwa. Przeprowadzona jest też analiza ex post prognoz wygenerowanych w poprzedniej wersji raportu. W konsekwencji zasadnicze konkluzje uzyskane z analiz są bogatsze.


Spis treści

I WPROWADZENIE
II SYNTEZA WYNIKÓW
1 KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
1.1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI
1.2 GŁÓWNE TENDENCJE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
2 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
2.1 POZYCJA CYKLICZNA POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ GŁÓWNE TRENDY ROZWOJOWE PROCESÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU ZAGREGOWANYM
2.2 ANALIZA KONIUNKTURY I PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH W SEKTORACH PRODUKCJI, HANDLU I BUDOWNICTWA POLSKIEJ GOSPODARKI
3 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 PREZENTACJA DANYCH I ZBIORU ROZWAŻANYCH MODELI
3.2 PREZENTACJA DANYCH I ZBIORU ROZWAŻANYCH MODELI
3.3 PROGNOZA KONDYCJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ ANALIZĘ LICZBY ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 14.11.2012 14:15 Data wytworzenia: 14.11.2012 14:15 Data modyfikacji: 09.03.2017 13:25
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska