Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – III raport łączny
Autor: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński, Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Prezentowany materiał jest syntezą trzeciego cyklu analiz całościowych (tzw. Raport Łączny), wykonanych w ramach komponentów mikro- i makroekonomicznego, których celem jest m.in. zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych i innych zewnętrznych uwarunkowań procesów upadłości przedsiębiorstw, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla konstrukcji działań w ramach instrumentów szybkiego reagowania.


Spis treści

SYNTEZA
WPROWADZENIE
UWAGI WPROWADZAJĄCE
I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA PRZEDSIĘBIORSTW
1.1 Uwagi wprowadzające
1.2 Pełna zbiorowość
1.3 Statystyka postępowań upadłościowych
1.4 Sytuacja demograficzna w próbie badawczej
II WYBRANE UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
2.1 Uwagi wprowadzające
2.2 Ogólna kondycja ekonomiczna sektora przedsiębiorstw
2.3 Dostępność i oprocentowanie kredytu
24 Inflacja i oczekiwania inflacyjne
2.5 Kurs walutowy, otwartość gospodarcza
2.6 Czynniki demograficzne
2.7 Wybrane czynniki instytucjonalne/znane szoki
2.8 Wzrost gospodarczy, pozycja cykliczna
III OGÓLNY POZIOM ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
3.1 Uwagi wprowadzające
3.2 Analiza historyczna
3.3 Wnioskowanie prospektywne
3.4 Prognoza zagrożenia upadłością
IV OBSZARY ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
4.1 Zagrożenie upadłością w działach PKD
4.2 Top 5
4.3 Zagrożenie upadłością w przekroju regionalnym
V KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
5.1 Główne elementy sytuacji makroekonomicznej Polski
5.2 Główne tendencje w gospodarce światowej
VI DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
6.1 Uwagi wprowadzające
6.2 Pozycja cykliczna gospodarki – podstawowe charakterystyki dla danych miesięcznych
6.3 Pozycja cykliczna gospodarki – podstawowe charakterystyki dla danych kwartalnych
6.4 Główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym – szeregi miesięczne
6.5 Krótkookresowa prognoza PKB
6.6 Prognoza kondycji sektora przedsiębiorstw poprzez analizę aktywności zawodowej
6.7 Analiza ex post prognoz
6.8 Koniunktura w sektorach gospodarki – obraz syntetyczny
VII ANALIZA WPŁYWU POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM
NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
7.1 Prezentacja danych i zbioru rozważanych modeli
7.2 Scenariusze szokowe w gospodarce i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.10.2011 17:09 Data wytworzenia: 12.10.2011 17:09 Data modyfikacji: 09.03.2017 14:13
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: