Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - III
Autor: Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Niniejsze opracowanie przedstawia analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR dla danych empirycznych dostępnych do końca listopada 2011 roku. Przedmiotem rozważań jest stan koniunktury polskiej gospodarki, oraz budowa średniookresowych prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Ponadto przedstawiono proste analizy wrażliwości. Obecną edycję raportu uzupełniono o poszerzoną prognozę tempa zmian produkcji w działach sektora produkcyjnego gospodarki. Oprócz analiz koniunktury i aktualizacji zegarów cykli koniunkturalnych, znanych z poprzednich edycji raportu, zbudowano prognozy tempa zmian produkcji, które uzupełniają bieżące analizy wahań koniunkturalnych o elementy predykcji krótkookresowej.


Spis treści

WPROWADZENIE
SYNTEZA WYNIKÓW
1 KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
1.1 Sytuacja makroekonomiczna Polski
1.2 Główne tendencje w gospodarce światowej
2 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
2.1 Pozycja cykliczna polskiej gospodarki oraz główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym
2.2 Analiza koniunktury w sektorach polskiej gospodarki
3 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 Prezentacja danych i zbioru rozważanych modeli
3.2 Scenariusze szokowe w gospodarce i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw
3.3 Prognoza kondycji sektora przedsiębiorstw poprzez analizę aktywności zawodowej

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 12.10.2011 17:09 Data wytworzenia: 12.10.2011 17:09 Data modyfikacji: 09.03.2017 14:22
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: