Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - II
Autor: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński, Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Prezentowany materiał jest syntezą drugiego Raportu całościowego z cyklu 12 antycypacyjnych analiz okresowych, których celem jest m.in. zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla konstrukcji działań w ramach instrumentów szybkiego reagowania. Jego podstawą są finalne wyniki analiz, wnioski i rekomendacje.


Spis treści

WSTĘP
I KOMPONENT MIKROEKONOMICZNY
UWAGI WPROWADZAJĄCE
1 ZMIANY LICZBY, POTENCJAŁU I WYNIKÓW EKONOMICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ZJAWISKA UPADŁOŚCI W POLSCE W LATACH 2007-2011
1.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
1.2 ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWAŃ UPADŁOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW
1.3 SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW
2 ANALIZA STANU I ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
2.1 WNIOSKOWANIE RETROSPEKTYWNE W ZAKRESIE ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
2.2 ANALIZA PROSPEKTYWNA W ZAKRESIE OGÓLNYCH ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
2.3 ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ WEDŁUG DZIAŁÓW PKD
2.4 ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ W UJĘCIU REGIONALNYM
2.5 PROGNOZOWANE ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
II KOMPONENT MAKROEKONOMICZNY
WPROWADZENIE
3 W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
3.1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI
3.2 GŁÓWNE TENDENCJE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
4 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
4.1 POZYCJA CYKLICZNA POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ GŁÓWNE TRENDY ROZWOJOWE PROCESÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU ZAGREGOWANYM
4.2 ANALIZA KONIUNKTURY W SEKTORACH POLSKIEJ GOSPODARKI
5 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
5.1 PREZENTACJA DANYCH I ZBIORU ROZWAŻANYCH MODELI
5.2 SCENARIUSZE SZOKOWE W GOSPODARCE I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW
5.3 PROGNOZA KONDYCJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ ANALIZĘ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
WNIOSKI I REKOMENDACJE
KLUCZOWE OBSERWACJE ANALITYCZNE
ZASADNICZE WNIOSKI I REKOMENDACJE
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 16.03.2011 11:38 Data wytworzenia: 16.03.2011 11:38 Data modyfikacji: 10.03.2017 10:39
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska