Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - II
Autor: Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Niniejsze opracowanie przedstawia analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR do końca września 2011 roku. Podobnie jak w poprzedniej (czerwcowej) edycji części makroekonomicznej raportu, przedmiotem rozważań jest określenie stanu koniunktury polskiej gospodarki, budowa średniookresowych prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych, jak również przedstawienie prostych analiz wrażliwości. Opracowanie bazuje na podejściu statystyczno-ekonometrycznym opisanym szczegółowo w raporcie metodologicznym projektu ISR. Druga edycja raportu makroekonomicznego uwzględnia uwagi, które zgłoszono podczas przygotowania pierwszej części, jednak w swej strukturze pozostała niezmieniona. Dodatkowo, raport uzupełniono o analizy ex post prognoz prezentowanych w pierwszej edycji raportu, jak również ukazano wpływ nowych danych, aktualizowanych do końca września, na budowane prognozy.


Spis treści

1 KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
1.1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI
1.2 GŁÓWNE TENDENCJE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
2 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
2.1 POZYCJA CYKLICZNA POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ GŁÓWNE TRENDY ROZWOJOWE PROCESÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU ZAGREGOWANYM
2.2 ANALIZA KONIUNKTURY W SEKTORACH POLSKIEJ GOSPODARKI
3 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 PREZENTACJA DANYCH I ZBIORU ROZWAŻANYCH MODELI
3.2 SCENARIUSZE SZOKOWE W GOSPODARCE I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW
3.3 PROGNOZA KONDYCJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ ANALIZĘ
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 16.03.2011 11:38 Data wytworzenia: 16.03.2011 11:38 Data modyfikacji: 10.03.2017 10:45
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: