Komponent makroekonomiczny - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - I
Autor: Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Krystian Mucha, Mateusz Pipień, Justyna Wróblewska

Niniejsze opracowanie przedstawia analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR aktualne do czerwca 2011. Przedmiotem rozważań jest określenie stanu koniunktury polskiej gospodarki, wykonanie krótkookresowych prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych, jak również przedstawienie prostych analiz wrażliwości. Opracowanie bazuje na podejściu statystyczno-ekonometrycznym opisanym szczegółowo w raporcie metodologicznym projektu ISR. Pierwsza edycja raportu makroekonomicznego ma charakter wstępny, wskazując na analizy wahań aktywności gospodarczej i prognozy jako najważniejsze jego komponenty. Omawiane są także dodatkowe kierunki możliwe do podjęcia i rozwinięcia w przyszłości.


Spis treści

1 KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
1.1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI
1.2 GŁÓWNE TENDENCJE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
2 DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
2.1 POZYCJA CYKLICZNA POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ GŁÓWNE TRENDY ROZWOJOWE PROCESÓW GOSPODARCZYCH W UJĘCIU ZAGREGOWANYM
2.2 ANALIZA KONIUNKTURY W SEKTORACH POLSKIEJ GOSPODARKI
3 WPŁYW POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 PREZENTACJA DANYCH I ZBIORU ROZWAŻANYCH MODELI
3.2 SCENARIUSZE SZOKOWE W GOSPODARCE I ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW
3.3 PROGNOZA KONDYCJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ ANALIZĘ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 16.02.2011 11:46 Data wytworzenia: 16.02.2011 11:46 Data modyfikacji: 10.03.2017 11:08
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska
Publikacje powiązane: