Badanie trafności usług doradczo-szkoleniowych wspierających MSP - Korzystanie z finansowania zwrotnego
Autor: Michał Korczyński, Monika Sarapata, Paweł Nieroda, Magdalena Urban

Niniejszy raport został przygotowany przez Pracownię Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. w ramach – prowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – badania ewaluacyjnego pn. Badanie trafności usług doradczo-szkoleniowych wspierających MSP w korzystaniu z finansowania zwrotnego w ramach projektu „Planowanie Działań w MSP a finansowanie zwrotne”. Raport zawiera wyniki całości przeprowadzonych analiz wraz z zestawieniem wniosków i rekomendacji.
Struktura raportu jest następująca. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o przedmiocie badania (ewaluowanym projekcie), celach i pytaniach badawczych oraz zastosowanej metodologii. Zasadniczą część raportu stanowi rozdział „Opis wyników badania”, w którym zaprezentowana i omówiona została całość wyników zrealizowanej ewaluacji. W kolejnej części przedstawiono podsumowanie zawierające odpowiedzi na postawione pytania badawcze, natomiast zwieńczeniem merytorycznego komponentu raportu jest zestawienie wniosków i rekomendacji. Raport zamykają spisy obiektów graficznych.
W formie odrębnych plików zostały do raportu załączone aneksy, na które składają się:
a) narzędzia badawcze zastosowane w badaniu,
b) tabele statystyczne z wynikami badań ilościowych,
c) bazy danych pochodzące z badań ilościowych zapisane w formacie .sav.,
d) streszczenia raportu (w wersji polsko- i angielskojęzycznej),
e) prezentacje multimedialne wyników (w wersji polsko- i angielskojęzycznej),


Spis treści

Wprowadzenie
Charakterystyka przedmiotu badania
Cele badania
Pytania badawcze
Metody i techniki badawcze
Opis wyników badania
Charakterystyka przedsiębiorstw korzystających z ewaluowanych usług
Powody uczestnictwa w projekcie
Adekwatność zrealizowanych usług do potrzeb odbiorców
Usługa doradczo-szkoleniowa
Finansowanie zwrotne
Zadowolenie z usług świadczonych w ramach projektu
Usługa doradczo-szkoleniowa
Finansowanie zwrotne
Uczestnictwo w projekcie
Efekty realizacji projektu wśród poszczególnych kategorii interesariuszy
Problemy i bariery w świadczeniu usług w ramach projektu
Mocne i słabe strony projektu w ocenie Podmiotów Wsparcia i Instytucji Finansowych
Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania badawcze
Wnioski i rekomendacje
Spis ilustracji
Spis wykresów
Spis tabel

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 18.11.2015 17:51 Data wytworzenia: 18.11.2015 17:51 Data modyfikacji: 10.03.2017 14:04
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska