Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce - Transfer technologii - II edycja
Autor: Praca zbiorowa

Celem prac badawczych było:
• zdiagnozowanie, w oparciu o dane ilościowe, stanu polskiego rynku usług proinnowacyjnych,
• dokonanie przeglądu odbioru przez usługodawców oraz klientów usługi proinnowacyjnej, realizowanej w ramach projektu systemowego PARP, finansowanego z Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz
• opracowanie propozycji dostosowania usługi systemowej do potrzeb przedsiębiorców i uwarunkowań gospodarczych.

Badanie miało charakter cykliczny – pierwszy cykl miał miejsce w listopadzie 2010 r.
Drugi cykl badania zrealizowany w sierpniu 2012 r. miał służyć uchwyceniu zmian, jakie zaszły wśród przedsiębiorstw oraz usługodawców w obszarze popytu i podaży na usługi doradcze proinnowacyjne.

Drugi cykl badania zbiegł się w czasie z przygotowaniami do wdrożenia nowego standardu usługi doradczej proinnowacyjnej KSI KSU opisanego w dokumencie „Standard świadczenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – wdrożenie innowacji – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, oraz wymagania wobec Ośrodków Krajowej Sieci Innowacji KSU” (wersja z 4 lipca 2012 r.)


Spis treści

STRESZCZENIE
1 INFORMACJA O BADANIU
CEL BADANIA
PYTANIA BADAWCZE
KONTEKST DRUGIEGO ETAPU BADANIA
METODOLOGIA BADANIA
HIPOTEZY BADAWCZE
2 WYNIKI BADANIA ILOŚCIOWEGO
3 PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 20.12.2012 19:07 Data wytworzenia: 20.12.2012 19:07 Data modyfikacji: 10.03.2017 14:04
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska