Badanie klientów i usługodawców KSU - ochrona środowiska
Autor: Bartosz Bartniczak, Maciej Owczarek, Tomasz Klimczak, Adam Miller, Anna Regulska

Badanie klientów i usługodawców usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie ochrony środowiska zostało przeprowadzone przez firmę WYG PSDB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie maj-czerwiec 2015r. Analizowana usługa systemowa realizowana była w ramach realizacji projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU", finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Usługa świadczona była wg. Standardu opracowanego przez PARP.
Do celów badania należało między innymi: ocena kryteriów przyznania wsparcia na świadczenie nowych usług systemowych, ocena standardu świadczenia usługi, ocena procedury świadczenia usługi, wpływ usługi na działalność klienta.
W badaniu wykorzystano takie metody badawcze jak analiza danych zastanych, (m.in. dokumentacji konkursowej, standardu świadczenia usługi, sprawozdań okresowych usługodawców, regulaminu wyboru usługodawców, a także przekazane przez Zamawiającego dane dotyczące struktury klientów ww. usługi), zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami usługodawców oraz klientów oraz ankietę CAPI z klientami usługi.


Spis treści

Streszczenie
1. Przedmiot, cel i zakres badania
2. Metodologia
3. Ogólna charakterystyka klientów usługi
4. Analiza wyników badań
Poprawność zdefiniowania zakresu usługi i jej dostosowanie do potrzeb odbiorców
Poprawność zdefiniowania procedur usługi
Jakość i dostępność usług
Jakość
Dostępność
Poziom zadowolenia klientów z usługi oraz kompetencji konsultantów je świadczących
Korzyści z usługi w opinii klientów
Bariery we wdrażaniu usługi
Skłonność klientów do ponoszenia odpłatności za usługę
Poprawność określenia kryteriów wyboru wykonawców usługi
Zgodność procesu świadczenia usługi z przyjętym standardem
Rozpoznawalność nazwy systemu KSU wśród klientów usług systemowych
Potrzeby szkoleniowo-doradcze firm w zakresie ochrony środowiska
5. Wnioski i rekomendacje
Spis rysunków
Spis tabel
ZAŁĄCZNIKI
Narzędzia badawcze

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ekologia & ekoinnowacje
Data publikacji: 28.06.2015 20:59 Data wytworzenia: 28.06.2015 20:59 Data modyfikacji: 10.03.2017 14:05
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska