Badanie klientów i usługodawców pilotażu KSU w zakresie ochrony środowiska
Autor: Bartosz Bartniczak, Tomasz Klimczak, Michał Ptak

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badania klientów i usługodawców pilotażowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie ochrony środowiska, testowanej w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt: „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci", realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem prac badawczych w ramach niniejszego zamówienia jest dostarczenie informacji wspierających podjęcie decyzji o wspieraniu ze środków publicznych pilotażowej usługi doradczej w zakresie „ochrony środowiska” - czyli przejście od fazy pilotażu tej usługi do zapewnienia jej systemowego wsparcia lub rezygnacji z niego po fazie testowania lub modyfikacji zakresu usługi.

Usługa pilotażowa w zakresie „ochrony środowiska" obejmuje następujące komponenty:

Komponent I, na który składa się etap I - identyfikacja stopnia spełniania wymogów prawnych (audyt środowiskowy) oraz etap II - wsparcie doradcze przy wdrażaniu działań rekomendowanych w etapie I;
Komponent II, na który składają się szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.


Spis treści

Streszczenie
1. Przedmiot, cel i zakres badania
2. Metodologia
3. Ogólna charakterystyka klientów usługi pilotażowej
4. Odpowiedzi na pytania badawcze
Pytanie badawcze 1: Czy usługa w zakresie ochrony środowiska powinna być dofinansowana ze środków publicznych jako usługa systemowa Krajowego Systemu Usług?
Pytanie badawcze 2: Czy pilotażowa usługa w zakresie ochrony środowiska jest dostosowana do potrzeb odbiorców? Jakie są potrzeby firm w tym obszarze?
Pytanie badawcze 3: Czy zakres merytoryczny pilotażowej usługi w obszarze ochrony środowiska i procedura jej świadczenia są właściwie zdefiniowane?
Pytanie badawcze 4: Jaka jest jakość i dostępność usług w obszarze ochrony środowiska – podobnych zakresem do usługi pilotażowej dla małych i średnich przedsiębiorstw? (dofinansowanych w ramach projektu pilotażowego i poza nim)?
Pytanie badawcze 5: Jaki jest poziom zadowolenia klientów z pilotażowej usługi w obszarze ochrony środowiska?
Pytanie badawcze 6: Czy pilotażowa usługa w obszarze ochrony środowiska przyniosła ich klientom realne korzyści?
Pytanie badawcze 7: Jakie są bariery w realizacji usług audytu środowiskowego i doradztwa związanego z wdrażaniem rekomendacji z audytu?
Pytanie badawcze 8: Jakie przedsiębiorstwa (wielkość, branża, inne) potrzebują w szczególności wsparcia w zakresie audytu środowiskowego i doradztwa w obszarze wdrażania rekomendacji z audytu?
Pytanie badawcze 9: Czy wykonawcy testujący usługę pilotażową zostali właściwie dobrani? Czy istnieje korelacja pomiędzy charakterystyką usługodawcy a poziomem zadowolenia klienta z usługi?
Pytanie badawcze 10: Jakie znaczenie dla klienta ma to, że standard dostarczanych usług został określony przez agencję rządową, weryfikowany jest przez niezależnych audytorów a usługi świadczone są pod marką Krajowego Systemu Usług?
5. Wnioski i rekomendacje
Spis rysunków
Spis tabel

Rok wydania: 2013 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ekologia & ekoinnowacje
Data publikacji: 10.01.2013 15:48 Data wytworzenia: 10.01.2013 15:48 Data modyfikacji: 10.03.2017 14:05
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska