Badanie klientów i usługodawców KSU - marketing i sprzedaż produktów dla MMP z branży przetwórstwa rolno-spożywczego
Autor: Adam Włodarczyk, Tomasz Klimczak, Adam Miller, Anna Regulska

Druga edycja badania klientów i usługodawców pilotażowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego została przeprowadzona przez firmę WYG PSDB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie listopad 2014r. – styczeń 2015r. Druga edycja ankietyzacji realizowana była w kilka miesięcy po zakończeniu wdrażania pilotażowej usługi. Służyła przede wszystkim weryfikacji wyników po zakończeniu świadczenia usługi oraz zbadaniu funkcjonowania klientów w kilka miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.
Analizowana usługa pilotażowa testowana była w ramach realizacji projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU", finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Usługa była skierowana mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub KRS.


Spis treści

Streszczenie
1. Przedmiot, cel i zakres badania
2. Metodologia
3. Ogólna charakterystyka klientów usługi pilotażowej
4. Analiza wyników badań
4.1. Poprawność zdefiniowania zakresu usługi i jej dostosowanie do potrzeb odbiorców.
4.2. Poprawność zdefiniowania procedury świadczenia usługi
4.3. Jakość i dostępność usług pilotażowych
Jakość
Dostępność
4.4. Poziom zadowolenia klientów z usług pilotażowych oraz kompetencji konsultantów je świadczących
4.5. Korzyści z usługi pilotażowej w opiniach klientów
4.6. Bariery we wdrażaniu usług pilotażowych
4.7. Skłonność klientów do ponoszenia odpłatności za usługę
4.8. Poprawność określenia kryteriów wyboru wykonawców usługi
4.9. Zgodność procesu świadczenia usługi z przyjętym standardem
4.10. Rozpoznawalność nazwy systemu KSU wśród klientów usług pilotażowych
4.11. Potrzeby szkoleniowo – doradcze firm w zakresie marketingu i sprzedaży
5. Wnioski i rekomendacje
Która z usług pilotażowych, która została poddana testowaniu powinna zostać wdrożona do systemu KSU i być dofinansowywana ze środków publicznych?
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki

Rok wydania: 2015 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Marketing
Data publikacji: 14.01.2015 16:23 Data wytworzenia: 14.01.2015 16:23 Data modyfikacji: 10.03.2017 15:30
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska