Raport metodologiczny z badań BKL z 2011 r.
Autor: Karolina Keler

Celem projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” (BKL) realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) razem z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEiAPP UJ) jest poznanie zasobów kompetencyjnych polskiego rynku pracy. Jego głównym zadaniem jest porównanie zapotrzebowania na kompetencje (umiejętności i kwalifi kacje) zgłaszanego przez polskich przedsiębiorców i kompetencji oferowanych przez uczestników podażowej strony rynku pracy – pracowników i bezrobotnych. Dzięki temu możliwe będzie wskazanie potencjalnych luk kompetencyjnych w ujęciu struktury zawodowej, branżowej, regionalnej, a także w podziale na różne rodzaje kompetencji zawodowych. Badania popytowej (pracodawców) i podażowej strony rynku pracy są uzupełnione o analizę podmiotów instytucjonalnych odpowiadających za kształtowanie polskiego rynku pracy, czyli systemu edukacyjnego i instytucji szkoleniowych, aby uzyskany obraz był możliwie pełny. W raporcie podsumowano założenia i sposób realizacji II edycji badań terenowych przeprowadzonych w ramach BKL.


Spis treści

Wstęp
Rozdział 1 – Badania pracodawców (A1)
Rozdział 2 – Badania ofert pracy (A2)
Rozdział 3 – Badania ludności (B1)
Rozdział 4 – Badania instytucji szkoleniowych (C1)

Rok wydania: 2012 ISBN: 987–83–7633–133–1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 12.03.2012 11:58 Data wytworzenia: 12.03.2012 11:58 Data modyfikacji: 12.03.2017 12:00
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera