Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce
Autor: Damian Dec, Karolina Dobrowolska

Celem projektu „Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce” jest dostarczenie wiedzy o tym, jakie usługi okołobiznesowe i w jakim zakresie powinny być finansowane ze środków publicznych, a także za pośrednictwem jakich instrumentów/mechanizmów. Wyniki prowadzonych prac badawczych pozwolić mają także na wyłonienie rodzajów i zakresów usług do wsparcia w ramach wyżej opisanego funduszu dotacji na świadczenie usług pilotażowych, ustanowionego w projekcie systemowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałania 2.2.1.


Spis treści

1. Metodyka realizacji zamówienia
1.1. Cel badania
1.2. Etapy badania
1.2.1. Etap I: Analiza przyczyn i rodzajów niedoskonałości rynku usług dla
przedsiębiorstw oraz wpływu tego zjawiska na zapotrzebowanie na interwencję
publiczną – konceptualizacja projektu „Obserwatorium ...”.
1.2.2. Etap II: Zdefiniowanie narzędzi badawczych projektu „Obserwatorium...” –
operacjonalizacja metodologii identyfikacji przesłanek interwencji publicznej
wynikającej z niedoskonałości rynku usług dla przedsiębiorstw.
1.2.3. Etap III: Wnioski i rekomendacje dla projektu „Obserwatorium ...”.
1.3. Metody badawcze
1.3.1. Desk research
1.3.2. Indywidualne wywiady pogłębione
1.3.3. Moderowana dyskusja grupowa
1.3.4. Indywidualne konsultacje eksperckie
1.3.5. Konsultacje drogą elektroniczną
2. Założenia teoretyczne badania
2.1. Definicja niedoskonałości rynku
2.2. Obszary badawcze
2.3. Model badawczy dla identyfikacji usług wymagających wsparcia publicznego
2.4. Niedoskonałości rynku a bariery w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności
3. Źródła niedoskonałości rynku
3.1. Dobro publiczne
3.2. Efekty zewnętrzne
3.3. Asymetria informacji
3.4. Koszty transakcyjne
4. Zasady konstruowania instrumentów wsparcia w oparciu o wyniki badań
„Obserwatorium...”
4.1. Definiowanie celów interwencji w ramach usług pilotażowych
4.2. Likwidacja przyczyn a likwidacja skutków niedoskonałości rynku
4.3. Profilowany charakter usługi
4.4. Zasada niezakłócania konkurencji
4.5. Równowaga pomiędzy instrumentami popytowymi a podażowymi
4.6. Systemowy charakter usługi
5. Cele szczegółowe projektu „Obserwatorium...”
6. Uzasadnienie i prezentacja obszarów badawczych
6.1. Usługi w zakresie rekrutacji wysoko kwalifikowanego personelu
6.1.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.1.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.1.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
6.2. Coaching
6.2.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.2.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.2.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
6.3. Dostęp do finansowania typu venture capital / seed capital
6.3.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.3.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.3.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
6.4. Dostęp do komercyjnego finansowania zwrotnego
6.4.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.4.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.4.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
6.5. Tworzenie spółek spin-off
6.5.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.5.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.5.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
6.6. Zarządzanie prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
6.6.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.6.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.6.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
6.7. Usługi transferu technologii
6.7.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.7.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.7.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
6.8. Eko-innowacje
6.8.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.8.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.8.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
6.9. Usługi wspierające dostęp MSP do rynku zamówień publicznych
6.9.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.9.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.9.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
6.10. Arbitraż
6.10.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.10.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.10.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
6.11. Polskie Normy
6.11.1. Potencjalne źródła niedoskonałości
6.11.2. Metody pozyskiwania wskaźników
6.11.3. Definiowanie usługi pilotażowej – przykład na wybranej hipotezie
7. Załączniki
7.1. Załącznik 1 – scenariusz osobistego wywiadu indywidualnego
7.2. Załącznik 2 - Scenariusz warsztatu
Wprowadzenie
Cel i problematyka warsztatów
Zawartość merytoryczna i organizacja warsztat

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 18.03.2009 14:09 Data wytworzenia: 18.03.2009 14:09 Data modyfikacji: 13.03.2017 13:18
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska