Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce - 2010
Autor: Bronisława Kowalak

Innowacyjność gospodarki zależy nie tylko od tego, jak funkcjonują poszczególne instytucje, lecz przede wszystkim od tego, w jaki sposób te instytucje współpracują i wzajemnie na siebie oddziałują, jako element zbiorowego systemu tworzenia i stosowania wiedzy, a także od tego, jak współdziałają z otoczeniem. Większość przedsiębiorstw w Polsce to firmy małe, które nie posiadają odpowiedniego potencjału, aby skutecznie wdrażać nowe rozwiązania technologiczne. Istotne znaczenie zarówno dla rozwoju już istniejących firm, jak i dla powstawania przedsiębiorstw innowacyjnych ma więc udostępnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i doradztwa, a także możliwości korzystania z funduszy zalążkowych (ang. seed capital). Małe firmy potrzebują wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu jako pośrednika w dostarczaniu informacji, transferze technologii i tworzeniu powiązań z ośrodkami naukowymi. Takimi instytucjami są parki technologiczne.


Spis treści

I. ZAŁOŻENIA PODEJŚCIA DO BADANIA BENCHMARKINGOWEGO PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH W POLSCE
II. METODYKA BADANIA
III. BENCHMARKING – WYNIKI
IV. OKREŚLENIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK
V. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-093-8 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 29.10.2010 18:34 Data wytworzenia: 29.10.2010 18:34 Data modyfikacji: 13.03.2017 17:37
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera