Reklama i sponsoring - aspekty prawne
Autor: Piotr Waglowski

„Prawo reklamy” jest szeroką gałęzią systemu prawnego, a „prowadzenie reklamy” regulowane jest w szeregu ustaw, takich jak: ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawa z dnia 28 stycznia 1984r. Prawo prasowe, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Problematyka reklamy znalazła się również w ustawach szczególnych, dotyczących określonych produktów, takich jak - przykładowo - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Prowadzenie określonego rodzaju działalności może się również wiązać z ograniczeniami w zakresie reklamy. Dotyczyć to może takich zawodów, jak lekarze, notariusze, adwokaci, radcowie prawni (w samorządach prawniczych, które są odpowiedzialne za przyjmowanie w tym zakresie kodeksów postępowania, od dłuższego czasu trwa dyskusja dotycząca liberalizacji zasad związanych z reklamą tych zawodów).


Spis treści

1. Reklama i sponsoring
2. Problem definicji
3. Delikty nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy
4. Reklama porównawcza
5. Wybrane zagadnienia szczególne (reklama produktów sensytywnych)

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 04.12.2009 15:52 Data wytworzenia: 04.12.2009 15:52 Data modyfikacji: 04.01.2017 15:54
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera