Prawo autorskie i prawa pokrewne
Autor: Iwona Kuś, Zofia Senda

Poradnik poświęcony jest problematyce prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Jakkolwiek zagadnienia prawa autorskiego zostały uregulowane w odrębnej ustawie,
jako dziedzina prawa, prawo autorskie jest częścią prawa cywilnego. Pierwsza polska
ustawa o prawie autorskim została uchwalona w dniu 29 marca 1926 r. Jak na
owe czasy ustawa ta była nowoczesna i stała się pierwowzorem innych, podobnych
regulacji w państwach europejskich. Od tego też czasu rozwija się w tym zakresie
doktryna i orzecznictwo. Okres powojenny to czas obowiązywania ustawy z dnia
10 lipca 1952 r. o prawie autorskim. Pod rządami tej ustawy nie dochodzi do znaczącego
rozwoju prawa autorskiego. Zgubne wręcz oddziaływanie ma powszechne
przekonanie o tym, iż wszystko, co w Polsce powstawało, należało do wszystkich
Polaków i w związku z tym można z tego dorobku nieskrępowanie korzystać.


Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY OCHRONY
1.1. Co jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego?
1.2. Co chronią prawa pokrewne?
1.3. Utwór pracowniczy
Rozdział 2. PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW
POKREWNYCH
2.1. Kto może zostać twórcą?
2.2. Komu służą prawa pokrewne?
Rozdział 3. TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH
3.1. Uwagi ogólne – rodzaje praw i ich charakter
3.2. Jakie uprawnienia składają się na treść majątkowego prawa
autorskiego?
3.3. Jakie są zasady obrotu autorskimi prawami majątkowymi?
3.4. Jakie uprawnienia składają się na treść praw pokrewnych?
3.5. Co to jest wyczerpania prawa?
3.6. Na czym polega dozwolony użytek?
3.7. Jak chronione są autorskie prawa majątkowe?
3.8. Jak chronione są autorskie prawa osobiste?
Rozdział 4. PRAWA DO BAZ DANYCH
4.1. W jaki sposób prawo autorskie chroni bazy danych?
4.2. Ochrona sui generis baz danych
Rozdział 5. OPŁATY STANOWIĄCE REKOMPENSATĘ ZA
KORZYSTANIE Z UTWORÓW W RAMACH
DOZWOLONEGO UŻYTKU
5.1. Opłaty od urządzeń i tzw. „czystych nośników”
5.2. Opłaty od posiadaczy urządzeń reprograficznych
Rozdział 6. ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA
PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI
6.1. Co to są organizacje zbiorowego zarządzania
Rozdział 7. PRAWO AUTORSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ
7.1. Dyrektywa Rady 91/250/EEC z dnia 14 maja 1991 r. o prawnej
ochronie programów komputerowych

7.2. Dyrektywa Rady 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. dotycząca
prawa najmu i użyczenia oraz określonych
praw pokrewnych w zakresie własności intelektualnej
7.3. Dyrektywa Rady 93/83/WE z dnia 27 września 1993 r. w sprawie
koordynacji określonych przepisów prawa autorskiego oraz praw
pokrewnych w odniesieniu do przekazu satelitarnego
i rozpowszechniania kablowego
7.4. Dyrektywa Rady 93/98 z dnia 29 października 1993 r. w sprawie
ujednolicenia czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw
pokrewnych
7.5. Dyrektywa Parlamentu i Rady 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. o prawnej
ochronie baz danych
7.6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia
22 maja 2001 r. o harmonizacji określonych aspektów prawa
autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
7.7. Dyrektywa Parlamentu i Rady 2001/84/WE z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie prawa twórcy do odsprzedaży oryginałów dzieł sztuki
Rozdział 8. DOSTOSOWANIE POLSKIEJ USTAWY O PRAWIE
AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DO
PRAWA EUROPEJSKIEGO

Rok wydania: 2004 ISBN: 83-88802-85-2 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 10.11.2004 14:54 Data wytworzenia: 10.11.2004 14:54 Data modyfikacji: 15.03.2017 15:49
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska