Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE
Autor: Małgorzata Siemińska

Postanowienia poszczególnych zestawów przepisów prawnych powinny być przestrzegane na obszarze wszystkich państw należących do jednolitego rynku europejskiego. Obywatele powinni mieć możliwość korzystania z jednakowego poziomu ochrony, niezależnie od kraju pochodzenia wyrobu. System nadzoru funkcjonujący na wspólnym rynku ma za zadanie zapewnienie ochrony obywateli i powinien być korzystny dla producentów eliminując nieuczciwą konkurencję.

Podstawowym dokumentem prawnym w dziedzinie budownictwa we Wspólnotach Europejskich jest Dyrektywa Rady w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. ze zmianami 93/68/EEC z dnia 22 lipca 1993 r.). Określa ona warunki wprowadzania i stosowania na rynku europejskim wyrobów produkowanych na potrzeby budownictwa.

Filozofia dyrektywy budowlanej, ściśle wiążąca wyrób z obiektem budowlanym, w którym ten wyrób jest zastosowany powoduje, że jej wdrażanie na poziomie prawa krajowego musi odbywać się jednocześnie na dwóch płaszczyznach tzn.: przepisów techniczno-budowlanych, określających wymagania dla obiektów budowlanych oraz przepisów dopuszczających wyroby budowlane do obrotu i stosowania, określających wymagania dla wyrobów.

Należy jednocześnie podkreślić, że Dyrektywa budowlana jest obecnie, po 12 latach od jej uchwalenia, dopiero w początkowej fazie jej praktycznego wdrażania w państwach członkowskich. Zakres wdrażania tej dyrektywy zależy od licz-by przyjętych hEN na wyroby budowlane oraz opracowanych wytycznych EOTA. Obecnie opracowywana jest znaczna liczba norm europejskich na zlecenie Komisji Europejskiej. Są to tak zwane normy mandatowe. Kandydują one do uznania za zharmonizowane normy europejskie (hEN) z Dyrektywą. Na około 600 przewidywanych hEN na wyroby budowlane oraz około 600 norm europejskich związanych, niezbędnych do pełnego wdrożenia Dyrektywy budowlanej, do końca 2000 r. nie została oficjalnie rekomendowana przez Komisję Europejską ani jedna. Z około 30 przewidywanych wytycznych EOTA, na koniec 2000 r. funkcjonowały zaledwie 4. Zakładając istotne przyspieszenie tempa ustanawiania hEN, to i tak harmonizacja techniczna w UE w odniesieniu do wyrobów budowlanych będzie procesem wieloletnim, w ramach którego regulacje unijne będą sukcesywnie zastępowały krajowe regulacje państw członkowskich.


Spis treści

1.Dyrektywa budowlana
2.Nowelizacja prawa budowlanego
4.Wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
4.Wyroby dopuszczane do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oznaczone znakiem budowlanym
5.Wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oznaczone europejskim znakowaniem CE
6.Normalizacja europejska
7.Wzajemne uznawanie kwalifikacji przedsiębiorstw budowlanych
8.Notyfikowanie
9.Szczegółowy zakres zmian w Prawie budowlanym
10.Obecny stan prawny w Polsce
11.Prawo budowlane
12.Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
13.Systemy oceny zgodności, deklaracji zgodności i znakowania wyrobów budowlanych
14.Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
15.Szczegółowe zasady udzielania aprobat technicznych
16.Postępowanie aprobacyjne
17.Jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania aprobat technicznych
18.Badania i certyfikacja
19.Zakres certyfikacji
20.Tryb certyfikacji wyrobów
21.Opłaty
22.Sankcje ekonomiczne
23.System oceny zgodności
24.Procedura oceny zgodności wyrobów
25.Opłaty
26.Sankcje ekonomiczne
27.Ogólne bezpieczeństwo produktów
28.Załączniki

Rok wydania: 2002 ISBN: 83-88802-51-8 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 13.03.2002 16:27 Data wytworzenia: 13.03.2002 16:27 Data modyfikacji: 15.03.2017 15:50
Modyfikujący: Patrycja Stokowska Udostępniający: Patrycja Stokowska Autor dokumentu: Patrycja Stokowska