Standardy zarządzania klasterm (druga edycja)
Autor: Dorota Frączek, Piotr Kryjom, Joanna Podgórska

Przedmiotem opracowania są standardy zarządzania klastrem, które należy rozumieć jako zasady określające pożądane cechy zarządzania i funkcjonowania koordynatorów klastrów, uwzględniające m. in. najlepsze zidentyfikowane praktyki w zakresie ich działalności w Polsce i za granicą.

Dzięki wykorzystaniu aktualnej wiedzy na temat sposobów i systemów oceny procesów zarządzania klastrem koordynatorzy otrzymują narzędzie skutecznego doskonalenia swoich działań w przedmiotowym zakresie, jak również informacje potrzebne do wdrożenia standardów. Wykonana wcześniej analiza desk research umożliwiła pozyskanie szerokiej wiedzy na temat wymogów jakościowych w odniesieniu do organizacji zarządzających klastrami oraz stanowiła podstawę uzasadnienia opracowanych standardów.

Grupę odbiorców zaproponowanego rozwiązania stanowią przede wszystkim koordynatorzy klastrów (organizacje zarządzające klastrami i działające na rzecz ich rozwoju) oraz instytucje odpowiedzialne za politykę klastrową na poziomie centralnym i regionalnym, jak również podmioty działające w klastrach, w tym przedsiębiorstwa (a w szczególności MSP), dla których wprowadzenie standardów oznacza dostęp do usług lepszej jakości.


Spis treści

I. Proces tworzenia standardów zarządzania klastrem
II. Standardy zarządzania klastrem
1. Organizacja
2. Zasoby
3. Procesy
4. Usługi na rzecz członków klastra
5. Współpraca z otoczeniem

Rok wydania: 2016 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 10.08.2016 17:28 Data wytworzenia: 10.08.2016 17:28 Data modyfikacji: 27.04.2017 17:34
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera