Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych
Autor: Piotr Waglowski

Dobra osobiste przysługują wszystkim osobom fizycznym. Mają charakter niemajątkowy, nie mogą być przenoszone (są niezbywalne), nie można się ich zrzec, a gasną wraz ze śmiercią podmiotu uprawnionego. Kodeks cywilny wymienia pewien przykładowy katalog takich dóbr: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Dobra te chronione są przez prawo cywilne niezależnie od ochrony przyznanej im na podstawie innych przepisów.


Spis treści

1. Dobra osobiste
1.1. Niezamknięty katalog dóbr osobistych w „społeczeństwie informacyjnym”
1.2. Prywatność
1.3. Ochrona dóbr osobistych
2. Ochrona danych osobowych
2.1. Ustawa o ochronie danych osobowych i akty wykonawcze
2.2. Pojęcie danych osobowych
2.3. Przetwarzanie danych
2.4. Obowiązek informacyjny
2.5. Zagadnienia organizacyjne i techniczne przetwarzania danych
2.6. Poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych
2.7. Dane osobowe w niektórych innych aktach prawnych

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 04.11.2009 17:11 Data wytworzenia: 04.11.2009 17:11 Data modyfikacji: 04.01.2017 17:13
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera