Równość płci a innowacyjność – stan obecny i rekomendacje na przyszłość
Autor: Jolanta Hurek, Maciej Maj

Kluczowymi pojęciami dla niniejszej analizy są terminy: „innowacja” i „równość płci”. Przedstawienie procesu kształtowania się tematyki związanej z innowacyjnością i zasadą
równości płci, a także ich wzajemnych relacji, musi być poprzedzone odpowiednimi czynnościami definicyjnymi.
W literaturze funkcjonuje obecnie wiele różnych definicji innowacji. Choć zabiegi definicyjne kończą się najczęściej różnym rezultatem, to jednak wszystkie odwołują się do etymologii łacińskiego słowa innovatio, oznaczającego odnowienie. W ogólnym rozumieniu pojęcie to odnosi się do każdego dobra, które jest postrzegane przez kogoś jako nowe1. W dyskursie poświęconym temu zagadnieniu można odnaleźć dwa kierunki definicyjne. O ile pierwszy kierunek odnosi się do funkcjonowania organizacji, o tyle drugi traktuje innowację w szerszym kontekście społecznym.


Spis treści

I. Równość płci w kontekście rozwoju innowacyjności
II. Inicjatywy europejskie, krajowe i regionalne dotyczące kwestii równości płci w kontekście rozwoju innowacyjności
III Przykłady skutecznej realizacji zasad równości płci w kontekście rozwoju innowacyjności

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Kapitał ludzki
Data publikacji: 05.06.2012 15:21 Data wytworzenia: 05.06.2012 15:21 Data modyfikacji: 09.01.2017 13:49
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: