Zapraszamy Wnioskodawców do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami do poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, które są dostępne tutaj.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, usługa proinnowacyjna może być wyświadczona przez maksymalnie 3 IOB wybrane przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Wybór IOB musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jak również wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania, który wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych. Termin biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytanie ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie są zawarte we wzorze Umowy o dofinasowanie projektu.

id: 48739