okładkaZapraszamy do zapoznania się z szesnastą edycją Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Publikacja, przygotowana przez Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością PARP, prezentuje sektor MSP na tle informacji makroekonomicznych o stanie polskiej gospodarki oraz w porównaniu do przedsiębiorstw działających w krajach Unii Europejskiej.

Jest to cenne źródło danych statystycznych o tym sektorze. Zawiera między innymi analizę danych dotyczących liczby i struktury polskich MSP, ich sytuacji finansowej i produktywności, nakładów inwestycyjnych i źródeł finansowania inwestycji, liczby pracujących i zatrudnionych, a także umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Najnowsze dane wskazują na poprawę wyników przedsiębiorstw i stanu ich liczebności. Polska gospodarka jest szóstą w UE pod względem liczby przedsiębiorstw – według danych GUS w Polsce działa 1,78 mln przedsiębiorstw. Wciąż powstają nowe podmioty – w roku 2012 liczba przedsiębiorstw wzrosła o prawie 27% w porównaniu z rokiem 2011.  Ożywienie gospodarczej lat 2010-2011 przełożyło się na wyraźną poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wzrosła dynamika przychodów i obrotów. Wzrosły także nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw oraz liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną.
Wciąż polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się wyraźnie niższą skalą prowadzonej działalności w porównaniu do innych krajów Europy. Wskazuje na to relatywnie niski poziom liczby pracujących i zatrudnionych, produktywności wyrażony wartością dodaną brutto na pracującego lub przedsiębiorstwo, a także skala działalności według średnich obrotów czy ograniczona obecność na rynkach zagranicznych. Należy jednak podkreślić, że w długim terminie polskie przedsiębiorstwa rozwijają się nieco szybciej niż przeciętne podmioty w UE i wyraźnie szybciej niż ich partnerzy z Europy Zachodniej.
Tegoroczny Raport w części eksperckiej poświęcony jest rozwojowi gospodarki elektronicznej. To temat niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki, a także funkcjonowania sektora MSP i jego konkurencyjności.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 pobierz plik

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw pobierz plik

Report on the condition of small and medium-sized enterprise sector in Poland in 2011-2012 - selected chapters (2 and 4) in English download file

id: 37123