zdjęciePrezentowany Raport jest efektem pierwszego z zadań w ramach badania pn. Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

Celem niniejszego Raportu było dokonanie analizy literatury przedmiotu, dostępnych badań oraz aktów prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Raport stanowi punkt wyjścia do zaplanowanych w następnych etapach działań badawczych (ilościowych i jakościowych) podmiotów publicznych i przedsiębiorstw - głównych aktorów realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Okres objęty Raportem to czas od pojawienia się w Polsce nowoczesnego sposobu realizacji zadań publicznych przy współpracy z sektorem prywatnym (w  2005 r.) do 3 kwartału 2011 r.

Niniejsze opracowanie składa się z 5 rozdziałów poświęconych kolejno:

  • istocie partnerstwa publiczno-prywatnego (geneza, paradygmat, definicje),
  • przebiegowi procesu implementacji PPP do praktyki świadczenia usług publicznych w wybranych krajach Europy i Świata oraz Polsce (fazy dojrzałości i kryteria ich pomiaru, ocena stopnia dojrzałości Polski i uwarunkowania polskie, narzędzia analizy porównawczej, dojrzałość organizacyjna i kompetencyjna, jednostki PPP i centra kompetencji, rozwój w świetle danych statystycznych, opis indywidualnych polityk upowszechniania PPP w wybranych krajach),
  • modelom PPP stosowanym w praktyce światowej i polskiej,
  • stosowanym na świecie metodom i źródłom finansowania przedsięwzięć PPP oraz ocenie uwarunkowań polskich w tym przedmiocie,
  • przeglądowi europejskich i polskich regulacji prawnych (omówienie polskiego i unijnego porządku prawnego, opis używanych w 16 krajach europejskich i 6 pozaeuropejskich regulacji prawnych i procedur postępowania).


W opracowaniu wykorzystano ogólnie dostępne opracowania i analizy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także informacje pozyskiwane bezpośrednio od podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych w realizację i upowszechnianie przedsięwzięć PPP. Sformułowane w nim konstatacje i opinie często mają charakter autorskich podsumowań opartych na całościowej analizie literatury przedmiotu.

Do niniejszego Raportu został przygotowany Aneks uzupełniający dane dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce do końca 2011 r. Aneks rozszerzony został o tabelę – zestawienie wszystkich umów ppp lub umów koncesji zawartych w okresie od 2008 r. do końca 2011 r.

Jesteśmy przekonani, że niniejszy Raport zyska Państwa uznanie i będzie stanowić punkt wyjścia do rekomendacji wsparcia tej nowoczesnej formuły realizacji zadań publicznych w przyszłości.

Raport z analizy danych zastanych pobierz publikację

id: 27411