okładkaPrezentowany Raport jest efektem trzeciego z zadań w ramach badania pn. Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie Państwu wyników badań ilościowych przedsiębiorców i ich punktu widzenia na problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego z perspektywy możliwości skorzystania z nowego obszaru działalności, jakim jest wspólna realizacja przedsięwzięć z podmiotami publicznymi. Podobnie jak w poprzednim Raporcie dot. podmiotów publicznych (Raport nr 2), wyodrębniono grupę doświadczonych przedsiębiorców, którzy w swoim dossier posiadają podpisane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub koncesji. Zestawienie opinii przedsiębiorców posiadających doświadczenie z realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz przedsiębiorców bez doświadczenia, pokazuje realny obraz trudu współpracy z sektorem publicznym, często nieprzygotowanym na sytuacje wymagające szybkich decyzji. Jednocześnie Raport pokazuje, że Ci nieliczni, którzy przełamali opór nawiązania współpracy z sektorem publicznym, wysoko oceniają wspólne działania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jesteśmy przekonani, że niniejszy Raport zyska Państwa uznanie i da nowe spojrzenie na  problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego z perspektywy przedsiębiorców.

 

Raport z badania wśród  polskich przedsiębiorców pobierz publikację

id: 27413