okładkaPrezentowany Raport jest efektem drugiego z zadań w ramach badania pn. Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie Państwu wyników badań jakościowych i ilościowych podmiotów publicznych posiadających różne doświadczenia w realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz ich gotowości do realizacji zadań w formule PPP, z perspektywy posiadanych zasobów i kompetencji. Ponadto wyodrębniono w badaniu grupę doświadczonych podmiotów, które w swoim dossier maja podpisane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub koncesji. Zestawienie opinii podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz podmiotów bez doświadczenia, pokazuje jak funkcjonujące w szerokiej opinii bariery ograniczające rozwój tej formuły współdziałania są już przebrzmiałe, a ich miejsce zajęły nowe, jak na przykład problem kwalifikacji przedsięwzięcia do długu publicznego.

Przedstawiony Raport wzbogacony jest wypowiedziami respondentów, nieraz bardzo emocjonalnymi, co wskazuje, że temat jest aktualny, cieszy się dużym zainteresowaniem i budzi wiele kontrowersji.

Jesteśmy przekonani, że niniejszy Raport zyska Państwa uznanie i da nowe spojrzenie na  problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego z perspektywy podmiotów publicznych.

 

Raport z badania wśród  wybranych podmiotów publicznych pobierz publikację

id: 27412