Realizowane projekty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje szereg projektów finansowanych z środków budżetu państwa oraz funduszy unijnych.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Realizowane projekty

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekty:

Logo

W ramach Pomocy Technicznej POIR:

 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2014 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2015 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2016 r.
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2017 r. (wartość projektu: 22 130 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 18 728 619,00 zł.)
 • Wsparcie zarządzania PARP w ramach Pomocy Technicznej POIR w 2018 r. (wartość projektu: 21 777 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 18 429 875,10 zł.)

Celem projektu jest zapewnienie środków finansowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań związanych z wdrażaniem Działań/Poddziałań w ramach 2. i 3. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt obejmuje: finansowanie specjalistycznych szkoleń, studiów podyplomowych, warsztatów dla pracowników PARP zaangażowanych w realizację PO IR w celu zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry; zapewnienie warunków techniczno – organizacyjnych ; wsparcie działań informacyjno – promocyjnych; finansowanie procesu wyboru i oceny projektów, kontroli oraz ewaluacji PO IR oraz zapewnienie wsparcia eksperckiego; finansowanie działań związanych z zamykaniem perspektywy finansowej 2007 - 2013, w tym, m. in. finansowanie Regionalnych Instytucji Finansujących zaangażowanych w zamykanie PO IG , finansowanie kontroli, ewaluacji ex-post PO IG oraz usług eksperckich. Ponadto planuje się finansowanie działań na rzecz klastrów, w tym Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK).

Logo

W ramach Pomocy Technicznej POPW:

 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2014 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2015 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2016 roku
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2017 roku (wartość projektu: 6 718 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 5 710 000,00 zł.)
 • Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2018 roku (wartość projektu: 7 000 000,00 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 5 950 000,00 zł.)

Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla prawidłowej realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020. Przewiduje się zapewnienie PARP niezbędnej powierzchni biurowej, usług telekomunikacyjnych, materiałów i usług biurowych oraz opłat skarbowych i kosztów sądowych. W ramach projektów zakłada się finansowanie wydatków mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i dostosowanie zasobów informatycznych PARP (sprzętowych i systemowych) do wymogów nowych programów, koszty podróży służbowych. W ramach projektu zapewnione będzie wsparcie IP POPW przez pracowników tymczasowych przy organizacji kolejnych naborów wniosków oraz wsparcie doradcze i ekspercie. Projekt zakłada pokrycie kosztów badań ewaluacyjnych, kosztów związanych z informowaniem i promocją oraz kosztów dotyczących kontroli projektów realizowanych w ramach PORPW i POPW.

Logo

W ramach Pomocy Technicznej POWER:

 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2014 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2015 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2016 roku
 • Pomoc Techniczna POWER dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2017-2018 roku (wartość projektu: 3 133 758,97 zł.; dofinansowanie projektu z UE: 2 641 132,05 zł.)

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji), zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Logo

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:

 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2014 roku
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2015 roku
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 roku
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2017 roku (wartość projektu: 27 955 tys. zł.; dofinansowanie projektu z UE: 23 761 tys. zł.)
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2018 roku (wartość projektu: 28 462 tys. zł.; dofinansowanie projektu z UE: 24 192 tys. zł.)

Celem projektów jest zapewnienie sprawnego zarządzania instrumentami strukturalnymi realizowanymi przez PARP poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej, stabilnej kadry pracowniczej odpowiedzialnej za realizację procesów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją i promocją Programów Operacyjnych.

Planowanymi efektami dla powyższych projektów jest zapewnienie środków finansowych na realizację zadań niezbędnych do sprawnego i efektywnego wdrażania PO WER, PO PW, PO IR w PARP.

Środki poprawy efektywności energetycznej

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji albo ich modernizacja.
id: 49592