Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku.

W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na 2015 rok.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym

obraz

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na 2015 rok*
(wersja nr 4 z 30 lipca 2015 r.)
Numer i nazwa Działania/PoddziałaniaPlanowany termin naborówTyp projektów mogących uzyskać dofinansowanieOrientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszająca konkursDodatkowe informacje
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 ogłoszenie konkursu
15 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
18 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
18 marca 2016 r.
 Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. 31,3 mln PLN PARP www.parp.gov.pl -
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP
 ogłoszenie konkursu
31 lipca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
31 sierpnia 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
30 grudnia 2015 r.
 Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). 46,1 mln PLN PARP www.parp.gov.pl -
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych ogłoszenie konkursu
26 października 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 listopada 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
9 grudnia 2016 r.
 Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych. 41 mln PLNPARP www.parp.gov.pl -
Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
 ogłoszenie konkursu
21 września 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
22 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.
 Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 50 mln PLN PARP www.parp.gov.pl -
Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
 ogłoszenie konkursu
9 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
12 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.
 Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym 10 mln PLN PARP www.parp.gov.pl -
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek
 ogłoszenie konkursu
31 lipca 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
31 sierpnia 2015 r.
zakończenie naboru wniosków 28 października 2015 r.
30 września 2015 r.
 Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS 500 mln PLN PARP www.parp.gov.pl -

 * Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).

Program Operacyjny Polska Wschodnia na 2015 rok.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym

obraz

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 20151 rok
(31.03.2015 r.)
Numer i nazwa Działania/PoddziałaniaPlanowany termin naborów2Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanieOrientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszająca konkursDodatkowe informacje
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów ogłoszenie konkursu 29 września 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 30 października 2015 r.
Stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji (typu parki naukowo – technologiczne, inkubatory technologiczne)25 000 000 PARP www.parp.gov.plPilotaż
Poddziałanie 1.1.2Rozwój startupów w Polsce WschodniejBrak konkursów w 2015 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków – II kwartał 2016)
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Działanie 1.2Internacjonalizacja MŚPBrak konkursów w 2015 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków – I kwartał 2016)
Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.1Wdrażanie innowacji przez MŚPogłoszenie konkursu
31 lipca 2015r.
rozpoczęcie naboru wniosków
31 sierpnia 2015r. - 30 października 2015r.
 Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R 80 000 000 PARP www.parp.gov.pl -
Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚPBrak konkursów w 2015 r. (planowane rozpoczęcie naboru wniosków – I kwartał 2016)
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
Działanie 1.4Wzór na konkurencjęogłoszenie konkursu: 11 sierpnia 2015r.
rozpoczęcie naboru wniosków
I Etap – 20 października - 30 grudnia 2015r.
II Etap - 2016r.
 Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych (przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej)5 000 000 na I Etap
150 000 000 na II Etap
 PARP www.parp.gov.pl -
Oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa
Działanie 2.2 Infrastruktura drogowaogłoszenie konkursu III kwartał 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
IV kwartał 2015 r.
 Projekty infrastrukturalne na
  •  drogach krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,
  • drogach wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego,
zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.
1 007 408 000 PARP www.parp.gov.pl -

1. Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.polskawschodnia.gov.pl).
2. Planowany termin rozpoczęcia naborów.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na 2015 rok.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym

 Planowane terminy naborów w ramach PO WER w 2015 r. zgodne z Rocznym Planem Działania na rok 2015 zatwierdzonym przez IZ PO WER

Instrument wsparciaTyp projektów mogących uzyskać wsparcieTermin ogłoszenia konkursuTermin rozpoczęcia i zakończenia naboru wnioskówAlokacja przeznaczona na konkurs (w zł)Tryb naboru

POWER

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

 Wsparcie udzielane będzie:
na realizację projektów mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzytsnej sytuacji na rynku pracy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju
IV kwartał
2015 *
 

rozpoczęcie
naboru wniosków
IV kwartał
2015

zakończenie
naboru wniosków
I kwartał 2016

 40000000 zamknięty

POWER

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

 

Wsparcie udzielone będzie:
na realizację projektów szkoleniowych i doradczych skierowanych do przedsiębiorców z sektora MSP i ich pracowników z zakresu funkcjonowania na rynku zamówień publicznych

 

 IV kwartał 2015* IV kwartał 201510000000zamknięty

Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.power.gov.pl).
* termin może ulec zmianie w zależności od wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO WER 2014-2020

Pozostałe programy

Instrument wsparciaTermin ogłoszenia konkursuTermin rozpoczęcia i zakończenia naboru wnioskówAlokacja przeznaczona na konkurs (w zł)Tryb naboru
ciagły/ zamknięty
Pożyczka dla kobiet30 marca 201513 kwietnia 2015 -31 grudnia 2015ok. 20 000 000,00 ciągły
Wsparcie na uzyskanie Grantu22 kwietnia 201522 kwietnia - 22 czerwca 2015, godz. 16:00
* lub do wyczerpania 100% alokacji na konkurs
2 000 000,00 zamknięty
Wsparcie na uzyskanie Grantu II runda6 lipca 20156 lipca - 5 sierpnia 2015, do godz. 16:00823 020,56
 zamknięty
Wsparcie w ramach dużego bonu10 marca 201510 marca - 21 kwietnia 2015, godz. 16:00
* lub do wyczerpania 100% alokacji na konkurs
4 120 000,00 zamknięty
Wsparcie na wdrożenie CSR14 grudnia 201511 stycznia 2016 – 8 lutego 2016, do godziny 16:302 366 885,00
(Alokacja dla województw: łódzkie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)
 zamknięty
 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

stopka PO KL

 Działanie/PoddziałanieData ogłoszenia konkursu
Data rozpoczęcia naboruData ukończenia naboru
PO KL 2.2.1
Projekt systemowy PARP pt. Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne. Konkurs dot. wyboru usługodawców do świadczenia usług doradczo-szkoleniowych dla MSP nt. finansowania zwrotnego
– III edycja konkursu
Styczeń
2015 r.
Styczeń
2015 r.
I tydzień lutego
2015 r.

Harmonogram naborów wniosku PO KL w 2014 r. (link)

PO KL 2.2.1
Projekt systemowy PARP pt. Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU. Konkurs dot. wyboru usługodawców do świadczenia systemowych usług doradczo-szkoleniowych dla mikro i małych firm w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

stopka PO IG

 Działanie/Poddziałanie

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Data ukończenia naboru

II runda Etap II - Polski Most Krzemowy 

(nabór dostępny jedynie dla beneficjentów I Etapu projektu)

PO IG 6.2
Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

18 lutego
2015 r.

18 lutego
2015 r.

3 marca
2015 r.

II runda Etap III - Polski Most Krzemowy

(nabór dostępny jedynie dla beneficjentów II Etapu projektu)

PO IG 6.2
Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

26 maja 2015 r.

26 maja
2015 r.

16 czerwca 2015 r.

Harmonogram składania wniosków PO IG w 2014 r. (link)

id: 45273