Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2016 roku.

W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na 2016 rok1
(wersja nr V z 27 kwietnia 2016 r.)
Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje
Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
ogłoszenie konkursu
15 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
18 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
18 marca 2016 r.

Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.
31,3 mln  PARP www.parp.gov.pl
Termin konkursu zatwierdzony w V wersji harmonogramu na 2015 r.
ogłoszenie konkursu
30 sierpnia 3 października 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 września 4 listopada 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
 27 lutego 31 marca 2017 r.
36 mln Planowany konkurs podzielony będzie na etapy.
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP
ogłoszenie konkursu
5 maja 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
6 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
30 stycznia 2017r.
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). 62,5 mln PARP www.parp.gov.pl Planowany konkurs podzielony będzie na etapy. 
Poddziałanie 2.3.3
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
ogłoszenie konkursu
26 października 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 listopada 2015 r.
Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych. 41 mln PARP www.parp.gov.pl Konkurs anulowany

ogłoszenie konkursu wrzesień 3 października 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków październik 4 listopada 2016 r.

zakończenie naboru wniosków grudzień 30 grudnia 2016 r.

61 mln  
Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej
ogłoszenie konkursu
21 września 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
22 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.
Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 50 mln  PARP www.parp.gov.pl Termin konkursu zatwierdzony w V wersji harmonogramu na 2015 r.
ogłoszenie konkursu
15 czerwca 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
18 lipca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
20 stycznia 2017 r.
50 mln Planowany konkurs podzielony będzie na etapy.
Priorytet III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.1
Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter
Instrument Finansowy
Poddziałanie 3.1.2
Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – Biznest
Instrument Finansowy
Poddziałanie 3.1.3
Fundusz Pożyczkowy Innowacji
Instrument Finansowy
Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
ogłoszenie konkursu
9 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
12 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.
Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. 10 mln PARP www.parp.gov.pl Termin konkursu zatwierdzony w V wersji harmonogramu na 2015 r.

ogłoszenie konkursu

 20 października 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków

21 listopad 2016 r.

zakończenie naboru wniosków

20 listopad 2017 r.
10,6 mln Planowany konkurs podzielony będzie na etapy.
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek
ogłoszenie konkursu
27 kwietnia 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 sierpnia 2016 r. 28 września 2016 r.
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. 1 000 mln  PARP www.parp.gov.pl  -
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
ogłoszenie konkursu
16 maja 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
24 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
05 sierpnia 2016 r.
Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. 100 mln


PARP www.parp.gov.pl -

ogłoszenie konkursu
10 października 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
14 listopada 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
16 grudnia 2016 r.

Nabór odwołany

200 mln
ogłoszenie konkursu2
13 grudnia 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
12 stycznia 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
13 lutego 2017 r.
50 mln

 

Nazwa działania Planowany termin rozpoczęcia naborów Budżet konkursu Instytucja ogłaszająca konkurs
Scale UP
Konkurs realizowany w ramach
Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB
15 lipca – 15 września 35 mln zł PARP

1Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).

2Konkurs jest skierowany jedynie do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok
(wersja 1 z 30.11.2015 r.)
Numer i nazwa Priorytetu/Działania/Poddziałania Planowany termin rozpoczęcia naborów Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje
Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

I Ogłoszenie: 29 lutego 2016 r.
Nabór: 30 marzec 2016 r. - 29 kwietnia 2016 r.

II Ogłoszenie: 27 czerwca 2016 r.
Nabór: 28 lipca 2016 r. - 18 sierpnia 2016 r. 

Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMSP w zakresie:

a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji.

Łączna alokacja 7 000 000 zł PARP www.parp.gov.pl Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Ogłoszenie:
2 sierpienia 2016 r.

Nabór: 31 sierpnia 2016 r. - 31 marca 2017 r.

Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMSP w zakresie:
a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i – działania skierowane do przedstawicieli administracji publicznej).
3 000 000 zł PARP www.parp.gov.pl Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nabór:
październik 2016 r.

czerwiec 2016 r.

Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym m. in.:
1. identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia;
2. opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP;
3. przygotowanie propozycji planów rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie ich wdrożenia;
4. analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMSP w ramach podmiotowych systemów finansowania i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych;
5. upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w RUR i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

33 533 125 zł  PARP www.parp.gov.pl Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Ogłoszenie:
29 lutego 2016 r.
Nabór:
30 marzec 2016 r. - 13 czerwca 2016 r.

Projekty dotyczące powołania i funkcjonowania 5 sektorowych rad ds. kompetencji.

7 800 000 zł PARP www.parp.gov.pl  

 

1Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.power.gov.pl).

 

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok1
(wersja z 13.04.2016 r.)
Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.1

Platformy startowe dla nowych pomysłów

W 2016 r. nie jest planowany nabór wniosków (w tym czasie trwać będzie realizacja pilotażu).

Poddziałanie 1.1.2

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

ogłoszenie konkursu
kwiecień 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
czerwiec 2016 r.2

zakończenie naboru wniosków
lipiec 2017 r.

Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej. 65 600 000 zł3 PARP www.parp.gov.pl Pilotaż
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2

Internacjonalizacja MŚP

I Etap

1) ogłoszenie konkursu
14 marca 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
15 kwietnia 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
20 maja 2016 r.4


2) ogłoszenie konkursu
wrzesień 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 2/2016
październik 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
listopad 2016 r.5

konkurs odwołany

Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności  

I Etap

1) 10 000 000 zł
2) 10 000 000 zł

PARP www.parp.gov.pl   - 

 II Etap

ogłoszenie konkursu
grudzień 2016 r.

II Etap

200 000 000 zł

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne    

Poddziałanie 1.3.1

Wdrażanie innowacji przez MŚP

1) ogłoszenie konkursu
maj 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 czerwca 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
1 sierpnia 2016 r.6

Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. 1) 135 000 000 zł PARP
www.parp.gov.pl
-

Poddziałanie 1.3.2.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

 ogłoszenie konkursu
29 lutego 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
20 kwietnia 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
28 czerwca 2016 r.

 Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP  320 000 000 zł  PARP www.parp.gov.pl  -
Działanie 1.4. Wzór na konkurencję    

Działanie 1.4.

Wzór na konkurencję

II Etap
ogłoszenie konkursu
28 kwietnia 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 maja 2016 r.7

zakończenie naboru wniosków
28 kwietnia 2017 r.


I Etap
ogłoszenie konkursu
29 lipca 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
5 września 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
5 października 2016 r.8

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych (przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej) 150 000 000 zł na II Etap
5 000 000 zł na I Etap
PARP www.parp.gov.pl -
    
Oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa    
    Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski    

Działanie 2.1

Zrównoważony transport miejski

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym.9
Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Działanie 2.2.

Infrastruktura drogowa

ogłoszenie konkursu
1 września 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków
3 października 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
31 października 2016 r.

Projekty infrastrukturalne na drogach:
• krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,
• wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego,
zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.
800 000 000 zł PARP www.parp.gov.pl  

 


1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.polskawschodnia.gov.pl). Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. poz. 1146 z późn zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji..

2 Nabór wniosków planowany jest w terminie od czerwca 2016 r. do lipca 2017 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Każdy etap konkursu obejmuje nabór wniosków (1 miesiąc), ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

3 Jest to kwota na nabór wniosków planowany w okresie od czerwca 2016 r. do lipca 2017 r.

4 Czas trwania naboru wynosi 1 miesiąc od daty rozpoczęcia naboru.

5 Jw.

6 Czas trwania naboru wynosi 1 miesiąc od daty rozpoczęcia naboru

7 Nabór wniosków planowany jest w terminie od maja 2016 r. do kwietnia 2017 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Każdy etap konkursu obejmuje nabór wniosków (1 miesiąc), ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

8 Czas trwania naboru wynosi 1 miesiąc od daty rozpoczęcia naboru.

9 Na dalszym etapie wdrażania nie wyklucza się możliwości zastosowania trybu konkursowego.

 

Harmonogram naboru wniosków 2015 rok

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.

Planowany termin rozpoczęcia naborów

id: 48587