Szanowni Państwo,

zależy mi na opiniach i sugestiach dotyczących jakości usług świadczonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Każde zgłoszenie, pomysł to dla nas bezcenne źródło wiedzy i istotna wskazówka, co możemy zrobić, żeby usprawnić funkcjonowanie naszej instytucji.

Zachęcam Państwa do zgłaszania uwag dotyczących naszej działalności.

 

Wioletta Urbańska
Rzecznik Beneficjenta PARP

 zdjęcie 1
 

 

Skargi i wnioski w PARP rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.).

 

Zgłoszenia do Rzecznika Beneficjenta PARP prosimy kierować w jednej z poniższych form

 1. elektronicznej - poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie „Zgłoszenie do Rzecznika Beneficjenta PARP"
 2. pisemnej (z dopiskiem „Zgłoszenie do Rzecznika Beneficjenta PARP")
  • wysłanej listownie na adres:
   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   ul. Pańska 81/83
   00-834 Warszawa
  • doręczonej do kancelarii PARP przy ulicy Pańskiej 81/83 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 16.30
  • osobiście w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.30, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (22) 432-84-06

 

Wymagania formalne zgłoszenia

Zależy nam na sprawnym procesie analizy Państwa zgłoszenia, dlatego uprzejmie prosimy o podanie poniższych informacji:

  • imię i nazwisko, nazwa firmy składającego zgłoszenie
  • adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy
  • szczegółowy opis sprawy
  • dołączenie dokumentów, które mają bezpośredni związek ze zgłoszeniem

 

Czas rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenia kierowane do Rzecznika Beneficjenta PARP są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu.

Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, niezwłocznie poinformujemy Państwa o prowadzonym postępowaniu oraz przekażemy informację wskazującą szacowany termin rozpatrzenia zgłoszenia.

 

Rzecznik Beneficjenta PARP nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

  • procedury odwoławczej, w ramach prowadzonych przez PARP konkursów – dotyczy konkursów prowadzonych w ramach POIR, POPW, POWER oraz programów krajowych. W takich przypadkach przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014, poz.1146 z późn. zm.). W przypadku wcześniejszych konkursów tryb procedury odwoławczej został uregulowany w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383)
  • prowadzonych postępowań administracyjnych
  • prowadzonych postępowań sądowych
  • prowadzonych postępowań egzekucyjnych
  • wniosków o udzielenie informacji publicznej – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
id: 49009