Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w RFN Niniejsze opracowanie ma za zadanie zaprezentowanie roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce niemieckiej, ukazanie ich tendencji rozwojowych w warunkach gospodarki rynkowej oraz metod wspierania ich rozwoju. Analiza sytuacji w Niemczech może stanowić podstawę do rekomendacji niektórych form pomocy dla potrzeb polskich.

Republika Federalna Niemiec dysponuje wieloletnim doświadczeniem oraz dużymi możliwościami finansowymi w zakresie wspierania MSP, o czym świadczy fakt, iż wydatki na pomoc dla MSP w 1998 roku w ramach tylko jednego z wielu programów pomocowych (EPR-Sondervermögen) wyniosły około 13 mld DEM. Doświadczenia w zakresie pomocy dla MSP w dawnej Republice Federalnej ("starych" landach) są dla innych krajów rozpoczynających swą działalność pomocową interesujące, lecz w praktyce trudne do bezpośredniej adaptacji ze względu na ogromne różnice społeczno-gospodarcze. Inaczej natomiast wygląda ten problem w odniesieniu do byłej NRD.

Pierwsza część ma na celu zdefiniowanie przedmiotu i zakresu analizy oraz przedstawienie makroekonomicznych ram działalności MSP. Część druga opisuje aktualny stan sektora MSP w całych Niemczech oraz jego tendencje rozwojowe na podstawie danych z dawnej RFN. Część trzecia poświęcona jest prezentacji rozwoju MSP w byłej NRD, natomiast część ostatnia przedstawia sposoby wspierania MSP w ramach niemieckich i europejskich programów pomocowych.
 
id: 104