Sektorowy Program Operacyjny
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"
Dotacje na innowacyjne inwestycje

 Nabór wniosków zamknięty

Informacje o programie (szczegółowe informacje zawarte są w Informacjach ogólnych o poddziałaniu 2.2.1. SPO WKP):

Dla kogo?
Przedsiębiorcy podejmujący nowe inwestycje i tworzący nowe miejsca pracy.

Na co?
Projekty realizujące działania nowe, modernizacyjne oraz dostosowawcze.

 

Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:

  • utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź
  • polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Główny nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. PLN.

Cele szczegółowe:

  • wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw,
  • wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw, unowocześnienie technologii,
    wzrost wydajności pracy i poprawa jakości,
  • poprawa stanu środowiska,
  • poszerzenie oferty produktowej i/lub usługowej.

W ramach poddziałania do wykorzystania pozostało 680 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie przyznane firmom wykorzystującym nowoczesne technologie. Funduszy starczy dla około 600 projektów inwestycyjnych.

 

id: 137