Sektorowy Program Operacyjny
"Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"
DOTACJE NA INWESTYCJE

 Nabór wniosków zamknięty 

Informacje o programie (szczegółowe informacje zawarte są w Wytycznych dla wnioskodawców):

Dla kogo?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:
1) jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub
2) jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii  o znaczącym potencjale rynkowym.

Na co?
Inwestycje w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację; oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne, związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej.

Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. W ramach działania wspierane są projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
id: 93