Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, po raz pierwszy w Polsce, fundusze poręczeniowe otrzymały oceny wiarygodności kredytowej nadane przez uznaną agencję ratingową.

Pierwsze certyfikaty otrzymały: Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych, Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowyi Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy. Perspektywa dla badanych Funduszy została określona jako stabilna, a uzyskane oceny jako wysokie. Nadana ocena ratingowa na poziomie inwestycyjnym umacnia pozycję funduszu na rynku. W świetle obowiązujących regulacji prawnych, wyniki oceny zostaną przesłane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Rynków i Papierów Wartościowych (ESMA). Fundusze oceniane są w perspektywie długo- i krótkoterminowej. W obu kategoriach BCRA przyznała funduszom oceny inwestycyjne, plasując je w górnym pułapie skali ratingowej.

Zdaniem Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, prezes PARP ocena ratingowa na poziomie inwestycyjnym umacnia pozycję funduszu na rynku a także umożliwia pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych. Dla banków oznacza to, że po zapewnieniu poręczenia funduszu o uznanym ratingu kredytowym, uwolni się kapitał, który zamrażany był na zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań o wysokim ryzyku niespłacalności, co przełoży się także na zwiększenie możliwości udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie mikro, małych i średnich firm poprzez wzmocnienie wiarygodności funduszy poręczeniowych. Zakładanym rezultatem jest poprawa współpracy z instytucjami finansowymi oraz zwiększenie samej idei poręczeń, jako wygodnego i łatwo dostępnego instrumentu finansowania zwrotnego.

Ewa Jakubczyk-Cały, prezes PKF Consult, powiedziała, że polskie fundusze poręczeniowe po raz pierwszy otrzymają rating publiczny, co jak sądzę będzie ważne dla samych funduszy, bowiem może wzmocnić ich pozycję rynkową. To z kolei wzmocni równocześnie część krajowego systemu finansowego, której głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Nadanie pełnego ratingu wszystkim funduszom poręczeniowym uczestniczącym w badaniu (planowane łącznie ok. 24 podmioty) zostanie wykonane do końca września 2013 r.

We wspólnej konferencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz firmy doradczej PKF Capital i agencji ratingowej BCRA – Credit Rating Agency AD udział wzięli: Wojciech Rząsiecki, Departament Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów, Robert Koziński, zastępca Dyrektora Centrum Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, Arkadiusz Lewicki, dyrektor zespołu programów publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich.

zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

id: 33665