Sytem transferu technologii - okładkaSystem transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery to tytuł pierwszej publikacji opracowanej na bazie wniosków ze spotkań, seminariów oraz przeglądu dokumentów, programów i inicjatyw w ramach projektu Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu. Projekt realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Publikacja wydana przez PARP porządkuje informacje dotyczące obecnie funkcjonującego w Polsce systemu komercjalizacji wiedzy polegającego na wdrażaniu nowych technologii do obrotu gospodarczego. Autorzy publikacji to prof. Jacek Guliński i dr Krzysztof Matusiak.

 

Wyniki prac i dyskusji przedstawiono w postaci sił motorycznych czyli szans i nowych możliwości generujących podstawy gospodarki wiedzy w Polsce oraz w postaci barier czyli wszelkich ograniczeń w efektywnym funkcjonowaniu sytemu transferu i komercjalizacji, w konsekwencji blokujących współpracę instytucji naukowych z przedsiębiorstwami. Problemy te zostały szczegółowo zdiagnozowane w publikacji, w celu opracowania propozycji rozwiązań systemowych i zestawu postulatów w zakresie zmian prawnych i organizacyjnych w kraju. Propozycje te mają pomóc zmodyfikować w Polsce system komercjalizacji wiedzy, w taki sposób, aby był bardziej sprawny i w efektywny sposób zachęcał do aktywności przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacji. Zdolność do przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie decyduje obecnie o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Szansą transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jest absorpcja funduszy europejskich w kolejnych okresach programowania. Wzrasta ilość różnorodnych instytucjonalnych form wsparcia i widać coraz większe upowszechnienie nowych instrumentów finansowych. Jednocześnie pojawiają się na rynku narzędzia wspierające inwestycje w innowacje.

Główne problemy komercjalizacji wiedzy i transferu innowacyjnych technologii to brak zrozumienia, współpracy i zaufania pomiędzy sferami nauki i biznesu oraz słaba współpraca ośrodków otoczenia biznesu z samorządem i przedsiębiorcami. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami instytucji proinnowacyjnych (parków technologicznych, centrów transferu technologii, funduszy zalążkowych i inkubatorów technologicznych) barierą transferu technologii są przede wszystkim funkcjonujące przepisy prawne i przyjęte od lat zasady funkcjonowania uczelni, brakuje także regionalnej koordynacji działań różnych instytucji i jest zbyt duże rozproszenie inicjatyw proinnowacyjnych. Najważniejszy jednak problem to brak zainteresowania kadry naukowej komercjalizacją wiedzy oraz małe zapotrzebowanie przedsiębiorstw na nowoczesne, krajowe technologie.

W publikacji pod redakcją dr Krzysztofa Matusiaka i prof. Jacka Gulińskiego czytamy, że wyzwaniem współczesności (…) staje się intensyfikacja mechanizmów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy oraz zniesienie w środowisku naukowym uprzedzeń do innowacyjności, przedsiębiorczości i działań komercyjnych. Działania w analizowanym obszarze wymagają nowych modeli organizacyjnych oraz instrumentów i wyspecjalizowanych instytucji wsparcia. Problematyka transferu i komercjalizacji technologii ma szczególne znaczenie strategiczne dla gospodarki polskiej i europejskiej. Mówimy o „europejskim paradoksie”, czyli sytuacji, kiedy wyniki badań, publikacje i patenty europejskich naukowców w małym zakresie przekładają się na rynkowe zastosowania w nowych produktach, technologiach i usługach.

Bariery komercjalizacji technologii to również brak wypracowanych strategii oraz ograniczenia aktywności i brak kompetencji sektora instytucji otoczenia biznesu, którym sprzyjają niestety nieodpowiedzialne często alokacje funduszy unijnych. Zdaniem ekspertów, autorów publikacji problematyka pomocy publicznej, zagadnień własności intelektualnej oraz nowych strumieni wsparcia finansowego często przerasta kompetencje ośrodków innowacji.

Przypomnijmy, że Projekt Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa PARP, która ma przede wszystkim na celu wspieranie rozwoju ośrodków innowacji, czyli m.in. parków technologicznych, centrów innowacji i centrów transferu technologii akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych oraz sieci aniołów biznesu i funduszy seed/venture. Ośrodki te wspierają współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, a uczelniami. Powinny, zatem świadczyć wysokiej jakości usługi. Intencją PARP jest przede wszystkim wzmacnianie potencjału i kompetencji tych instytucji, tak aby odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery (pobierz plik)

 

id: 17268