Do 27 maja br. trwa nabór wniosków w ramach działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)[1]. Jest to już piąty nabór projektów. Tym razem pojawiły się nowe komponenty wsparcia powiązań kooperacyjnych, m.in. wsparcie na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1 PO IG mogą składać koordynatorzy powiązań kooperacyjnych w terminie od 21 marca do 27 maja 2011 r. W rozpoczętym naborze będzie można uzyskać dofinansowanie na nowe działania. Część środków została przeznaczona na wsparcie na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym. Celem takiej dystrybucji środków jest stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych dla funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, czy też opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego.

 

Nowe działania objęte wsparciem

„Odpowiadając na potrzeby klastrów, postanowiliśmy zwiększyć zakres możliwości uzyskania wsparcia przez powiązania kooperacyjne we wczesnej fazie rozwoju” - mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2008–2010 na przygotowanie i wdrożenie wspólnego produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym, powiązania kooperacyjne otrzymywały wsparcie na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym. „W obecnym naborze środki przeznaczyliśmy także na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Współpraca międzynarodowa jest kolejnym istotnym działaniem powiązań kooperacyjnych, na które jest udzielane wsparcie. Szeroki wachlarz działań kwalifikowanych do wsparcia ma stworzyć warunki dla powstawania i rozwoju powiązań kooperacyjnych” – zaznacza Bożena Lublińska-Kasprzak.Dobry przykład zachętą dla innych

Jednym z projektów realizowanych dzięki środkom z działania 5.1 jest projekt pt.: „Rozwój Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego”. Dotacja w wysokości 4 914 617 zł została przyznana w 2009 r. Górnośląskiemu Parkowi Przemysłowemu w Katowicach. Projekt zaplanowano na 19 miesięcy.

Pozyskane fundusze umożliwiły Klastrowi stworzenie niedaleko Katowic bogatej infrastruktury użytkowanej przez zrzeszone w nim przedsiębiorstwa (m.in. pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne w pełni wyposażone w sprzęt multimedialny, centrum druku wielkoformatowego). Zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, przystosowanym do prac projektowych. Ponadto w ramach projektu została zakupiona wiertnica pozwalająca na wykonywanie odwiertów o głębokości do 200 m. Dzięki temu firmy członkowskie Klastra mogą prowadzić inwestycje związane z wdrażaniem rozwiązań energooszczędnych, wykorzystywanych między innymi w procesie produkcji pomp ciepła. Środki zostały przeznaczone również na działania szkoleniowe – zorganizowano cykl dziesięciu szkoleń specjalistycznych dotyczących realizowanych inwestycji. Ostatnim, jeszcze niezakończonym, etapem jest stworzenie mobilnego laboratorium pomiarowego, pozwalającego na badanie oraz ocenę budynków pod kątem energooszczędności.

Działania zrealizowane w ramach projektu wpłynęły na wzrost aktywności Klastra, który stara się podejmować coraz to nowe inicjatywy. Przynosi to wiele korzyści zrzeszonym firmom i instytucjom. „Przeprowadzone działania pozwoliły na korzystanie, na dogodnych warunkach, ze specjalistycznego sprzętu oraz usług wszystkim firmom będącym w naszym powiązaniu. Dzięki temu wielu członków Klastra jest w stanie podnieść jakość świadczonych usług, bądź poszerzyć ofertę o usługi zupełnie nowe. W efekcie wzrosło znaczenie uczestnictwa w powiązaniu, co skutkuje również stopniowym zacieśnianiem współpracy. Obecnie przygotowujemy kolejny projekt w ramach działania 5.1 PO IG, dzięki któremu mamy zamiar poszerzyć już świadczone usługi o bardziej wyspecjalizowane i zaawansowane wersje. Wiedza i zasoby członków Klastra są wykorzystywane w innych inicjatywach, np. przy budowie kompleksu nowoczesnych, energooszczędnych biurowców przy ulicy Konduktorskiej w Katowicach prowadzonej przez Górnośląski Park Przemysłowy” – zauważa Wojciech Michałowski, animator Klastra.

Jak otrzymać wsparcie?

Alokacja przeznaczona do wykorzystania w pierwszym naborze wniosków w 2011 roku wynosi 80 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt może wynieść: na wczesną fazę rozwoju klastra – do 2 mln zł, a na fazę rozwoju powiązania – nawet do 27 mln zł. Intensywność wsparcia jest uzależniona od rodzaju wydatków kwalifikowalnych, formy prawnej koordynatora, jego lokalizacji itp.

Wniosek należy wypełnić w Generatorze Wniosków i przesłać drogą elektroniczną bądź złożyć wydrukowane dokumenty w siedzibie Agencji.

Regulamin konkursu, wzory dokumentów, kryteria wyboru projektów oraz wszystkie szczegółowe informacje dla koordynatorów powiązań kooperacyjnych dostępne są na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl).

 

Osoba do kontaktu:

Miłosz Marczuk

Kierownik Sekcji Prasowej PARP

Tel. +48 22 432 82 34

 

Informacja pozyskana w ramach działania: „Polskie klastry i polityka klastrowa”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


[1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20132, tekst jednolity ze zmianami z dn. 15.02.2011r.

id: 20517