W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23 kwietnia br. mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z wersją testową Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) dostępną na stronie https://testrur.parp.gov.pl.

Wersja testowa systemu RUR będzie dostępna co najmniej do końca maja 2015 r. Czas trwania testów może zostać wydłużony w zależności od przebiegu procesu testowania.

System informatyczny RUR jest jeszcze w trakcie budowy, jednak już teraz możecie Państwo zapoznać się z częścią jego funkcjonalności – w pierwszej kolejności z modułem rejestracji użytkowników oraz tworzenia profili instytucjonalnych, w tym przede wszystkim profilu podmiotu świadczącego usługi rozwojowe. Skorzystanie z pozostałych dostępnych funkcjonalności systemu RUR (m.in. publikacja karty usługi rozwojowej) jest możliwe dopiero po dokonaniu przez Administratora RUR weryfikacji wstępnej i akceptacji wprowadzonej do systemu karty podmiotu, spełniającej funkcję formularza zgłoszeniowego. W związku z powyższym na potrzeby testów pracownicy PARP będą sukcesywnie dokonywali akceptacji wprowadzonych do systemu kart podmiotu, aby umożliwić osobom testującym zapoznanie się z funkcjonalnościami dostępnymi jedynie dla podmiotów, które uzyskały wpis do Rejestru. Akceptacja kart podmiotu dokonywana podczas testów nie będzie miała charakteru weryfikacji merytorycznej. W związku z powyższym nie można jej uznać za wiążącą i jej wynik nie może stanowić w przyszłości podstawy do żadnych roszczeń wobec PARP.

Z wersji testowej systemu należy korzystać za pośrednictwem aktualnych wersji przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Windows Internet Explorer.

Przycisk „Pomocy” w systemie jest czasowo niedostępny. Prosimy o korzystanie z „Instrukcji użytkownika RUR” pobierz plik.

Wprowadzając dane do testowej wersji systemu RUR zachęcamy do skorzystania z powszechnie dostępnych generatorów fikcyjnych numerów PESEL, NIP i REGON. Jednocześnie informujemy, że wszystkie dane wprowadzone do wersji testowej systemu zostaną usunięte po zakończeniu testów.

Uwagi dotyczące funkcjonowania wersji testowej RUR (np. w zakresie ergonomii, intuicyjności, sprawności działania systemu, zrozumiałości treści komunikatów itp.) można przesyłać jedynie za pośrednictwem dostępnego w systemie RUR formularza zgłaszania błędów 

Wszystkie uwagi/sugestie/rekomendacje przesłane za pomocą ww. formularza zostaną poddane analizie. Zgłoszenia przekazane w inny sposób niż za pomocą formularza zgłaszania błędów (np. telefonicznie, faxem, mailowo itp.) nie będą analizowane. Jednocześnie informujemy, że nie będziemy udzielać odpowiedzi na przesłane zgłoszenia.  W zależności od wagi zgłoszonych uwag ostateczna wersja Rejestru Usług Rozwojowych może różnić się od udostępnionej wersji testowej.

Mamy nadzieję, że udostępnienie wersji testowej systemu RUR pozwoli nam na jego udoskonalenie, a podmiotom świadczącym usługi rozwojowe na zapoznanie się z planowanymi w RUR rozwiązaniami technicznymi i funkcjonalnymi, co przyczyni się do usprawnienia procesu rejestracji.

Wszelkie komunikaty dotyczące procesu testowania systemu będą publikowane na naszej stronie internetowej www.parp.gov.pl/rur.

id: 47646