W chwili obecnej nie jest prowadzony nabór do Programu Wsparcie na uzyskanie grantu. Materiały z poprzedniej edycji Programu dostępne są w archiwum.

Dokumentacja w 2015 r. - II runda

Generator

Komunikaty

Listy rekomendowanych wniosków

Listy podpisanych umów

Pytania i odpowiedzi

Achiwum programu Wsparcie na uzyskanie grantu


Celem programu Wsparcie na uzyskanie grantu jest dofinansowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynatorzy, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem uczestnictwa w programie jest także uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego. Oceny tej dokonuje podmiot właściwy do jej dokonania w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami (również organizacjami stowarzyszającymi przedsiębiorców, które są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami). Współpraca ta musi dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Wsparcie ma formę refundacji i jest przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, przy założeniu, że realizacja tego programu rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 roku.

Otrzymanie wsparcia na uzyskanie grantu dotyczącego wniosku projektowego, złożonego w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, nie wyklucza możliwości otrzymania przez przedsiębiorcę wsparcia na uzyskanie grantu, dotyczącego innego wniosku projektowego, złożonego w odpowiedzi na inne wezwanie konkursowe w ramach tego samego lub innego międzynarodowego programu innowacyjnego.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Wsparcia na uzyskanie grantu nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Wsparcie w ramach programu jest udzielane w szczególności na podstawie postanowień § 20e i 20f rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (opracowany tekst jednolity rozporządzenia według stanu na dzień 19.11.2014 r., nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby wnioskodawców i beneficjentów) pobierz plik

Dokumentacja programu z poprzednich naborów jest zamieszczona w zakładce Archiwum (link).

id: 20905