Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik

Wzór certyfikatu biegłego rewidenta w przypadku samodzielnego przygotowania wniosku projektowego przez Wnioskodawcę pobierz plikpobierz plik

Wzór certyfikatu biegłego rewidenta w przypadku zlecenia przez Wnioskodawcę przygotowania wniosku projektowego osobom fizycznym, przedsiębiorcom lub jednostkom naukowym pobierz plikpobierz plik

Wzór deklaracji o niekaralności dla osób fizycznych pobierz plikpobierz plik

Wzór deklaracji o niekaralnościdla osób prawnych pobierz plikpobierz plik

Wzór oświadczenia o braku zakazu sądowego w zakresie korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi pobierz plikpobierz plik

Formularz de minimis pobierz plikpobierz plik

Arkusz oceny formalnej pobierz plik

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plikpobierz plik

Wzór sprawozdania z realizacji międzynarodowego projektu innowacyjnego na podstawie wniosku projektowego pobierz plikpobierz plik

Zestawienie załączników wymaganych do udzielenia wsparcia pobierz plik

 

 

 

id: 27240