Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik

Zestawienie załączników wymaganych do udzielenia wsparcia pobierz plik

Wzór certyfikatu biegłego rewidenta w przypadku samodzielnego przygotowania wniosku projektowego przez Wnioskodawcę pobierz plik

Wzór certyfikatu biegłego rewidenta w przypadku zlecenia przez Wnioskodawcę przygotowania wniosku projektowego osobom fizycznym,przedsiębiorcom lub jednostkom naukowym  pobierz plik

Formularz de minimis pobierz plik, pobierz plik 

Wzór formalnego potwierdzenia złożenia wniosku pobierz plik

Wzór wycofania złożenia wniosku pobierz plik

Arkusz oceny pobierz plik

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik

Załącznik A do umowy pobierz plik

Załącznik B do umowy pobierz plik

Wzór deklaracji o niekaralności dla osób fizycznych pobierz plik

Wzór deklaracji o niekaralności dla osób prawnych pobierz plik

Wzór oświadczenia o braku zakazu sądowego w zakresie korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi pobierz plik

Wzór sprawozdania z realizacji międzynarodowego projektu innowacyjnego na podstawie wniosku projektowego pobierz plik

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (opracowany tekst jednolity rozporządzenia według stanu na dzień 19.11.2014 r., nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby wnioskodawców i beneficjentów) pobierz plik

 

id: 48379