Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości gościła wczoraj w swojej siedzibie osoby zarządzające najważniejszymi programami akceleracyjnymi w Polsce: D-RAFT Corporate Accelerator, MIT Enterprise Forum Poland, Starter Rocket, ACCELERATE Innovation Nest, Hub:raum, SpeedUp Accelerator, Huge Thing, FundingBox Accelerator, AIP Business Link, Orange Fab, Campus Warsaw, GammaRebels. W tym gronie, z udziałem p.o. Prezesa PARP, Dariusza Szewczyka oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, dyskutowaliśmy na temat działań wspierających środowisko startupowe, które będą częścią inicjatywy Start In Poland.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pracuje nad nowym pilotażowym programem, który zakłada otwarcie spółek skarbu państwa na źródło innowacji, jakie stanowią startupy, a także zwiększenie udziału młodych przedsiębiorców z Polski w międzynarodowych programach akceleracyjnych. Celem szerokich konsultacji ze środowiskiem jest znalezienie i wypracowanie modelu współpracy, który umożliwi efektywną realizację programu.

Program przewiduje realizację dwóch ścieżek. Ścieżka A zakłada przełamanie bariery pomiędzy startupami a spółkami skarbu państwa poprzez połączenie potencjału młodych kreatywnych przedsiębiorców z zasobami (m.in. ludzkimi, infrastrukturalnymi) dużych przedsiębiorstw, co umożliwi tworzenie efektywnych, innowacyjnych i szytych na miarę rozwiązań. Liderami programu będą wyłonione przez PARP akceleratory, które po nawiązaniu współpracy z partnerami (spółkami skarbu państwa oraz innymi dużymi przedsiębiorstwami) zapewnią ścieżkę akceleracji, czyli intensywnego rozwoju pomysłów biznesowych.

Ścieżka B ukierunkowana jest na podniesienie konkurencyjności polskich startupów na arenie międzynarodowej. Do udziału w naborze zaproszone zostaną polskie akceleratory, które nawiążą współpracę z najlepszymi zagranicznymi akceleratorami i wspólnie z nimi stworzą i zrealizują autorskie programy akceleracyjne. Dzięki proponowanemu modelowi wzrośnie jakość programów akceleracyjnych oferowanych przez krajowe podmioty, a kompleksowe wsparcie oferowane startupom zwiększy ich szansę na zakwalifikowanie się do międzynarodowych programów, a tym samym na globalną ekspansję lub pozyskanie rundy finansowania od funduszy współpracujących z zagranicznym podmiotem.

Program został zaprojektowany jako pomost pomiędzy zalążkową fazą rozwoju biznesu, które wspierane są przez instrumenty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój czy Polska Wschodnia takie jak: Starter, BizNest, Fundusz Pożyczkowy Innowacji, Platformy startowe, a fazą wzrostu. Tym samym, jest ważnym ogniwem kompleksowego systemu wsparcia realizowanego w ramach marki parasolowej Start in Poland.

 IMG 4978

id: 48743