W związku zastrzeżeniami podniesionymi przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej odnośnie do kryteriów rejestracji usługodawców, przyjętych w toku konsultacji społecznych, PARP opracowała nowe warunki wpisu do RUR określające wymogi jakościowe dotyczące podmiotów świadczących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków EFS, przyjęte podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER w dniu 10 lutego 2016 r.

Skutkiem wprowadzanych zmian jest konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (rozporządzenie KSU), uwzgledniającej nowe warunki rejestracji. Po nowelizacji rozporządzenia KSU o wpis do RUR będą mogły ubiegać się podmioty, które posiadają system zapewnienia jakości usług potwierdzony m.in. posiadaniem certyfikatu znajdującego się na liście prowadzonej przez PARP.

Wiarygodność certyfikatów / akredytacji weryfikowana będzie na podstawie zmienionych kryteriów, które znajdą wyraz w obecnie przygotowywanej nowelizacji, inna będzie też waga legitymowania się odpowiednim certyfikatem / akredytacją w procesie rejestracji usługobiorców. Tym samym prowadzenie weryfikacji nowych certyfikatów i akredytacji zgłaszanych zgodnie ze ścieżką określoną w załączniku nr 2 do Karty Podmiotu, która na obecnym etapie nie ma zastosowania do usług dofinansowanych ze środków EFS, stało się bezprzedmiotowe.

Biorąc powyższe pod uwagę niniejszym informujemy, iż PARP, w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą PO WER, zawiesza procedurę zgłaszania i weryfikacji nowych certyfikatów oraz pozostawi bez rozpatrzenia wnioski o dodanie certyfikatu do listy, złożone przez zainteresowane podmioty od dnia 14 grudnia 2015 r.

Możliwość zgłaszania nowych certyfikatów oraz ich weryfikacja na nowych zasadach zostanie wznowiona w momencie wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia KSU. PARP poinformuje o wznowieniu weryfikacji certyfikatów w odrębnym komunikacie. Jednocześnie zostanie opublikowany nowy wzór formularza zgłoszenia certyfikatu/akredytacji uwzględniający zmienione kryteria wprowadzone nowelizacją rozporządzenia KSU.

Poniżej znajdą Państwo listę wstrzymanych certyfikatów oraz zaktualizowaną listę zgłoszonych wniosków, które zostały odrzucone przez PARP. 

id: 48734