W nawiązaniu do komunikatu z dn. 2 marca 2016 r. (link: http://www.parp.gov.pl/wstrzymanie-weryfikacji-certyfikatow-akredytacji-standardow-dotyczacych-wiarygodnosci-swiadczenia-przez-podmiot-uslug-rozwojowych-obowiazujacych-w-rur) oraz zamieszczonego na http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/122-wstrzymanie-weryfikacji-certyfikatow-akredytacji-standardow-dotyczacych-wiarygodnosci-swiadczenia-przez-podmiot-uslug-rozwojowych-obowiazujacych-w-rur PARP informuje o wznowieniu procedury zgłaszania propozycji certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji, potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie systemu zapewniania jakości usług, których dotyczyć będzie rejestracja w Rejestrze Usług Rozwojowych.

Wznowienie procesu zgłoszeń oraz weryfikacji certyfikatów/akredytacji jest związane ze zbliżającym się zakończeniem procesu legislacyjnego zmierzającego do zmiany rozporządzenia ws. Krajowego Systemu Usług dla MŚP m.in. w zakresie kryteriów rejestracji podmiotów. Jednym z kryteriów obligatoryjnych dla podmiotów będzie teraz posiadanie stosownego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację, stanowiących podstawę do uznania, czy podmiot spełnia wymagania w zakresie systemu zapewniania jakości usług rozwojowych. Szczegółowe informacje nt. zakresu kryteriów określonych dla certyfikatów znajdują się w treści Formularza zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji, potwierdzającego spełnianie wymagań w zakresie systemu zapewniania jakości usług, których dotyczy rejestracja w Rejestrze Usług Rozwojowych.


Możliwość zgłaszania propozycji nie dotyczy certyfikatów/akredytacji wpisanych na listę prowadzoną przez PARP w związku z poprzednio obowiązującymi kryteriami – ich ponowna ocena jest obecnie przeprowadzona z urzędu (http://www.parp.gov.pl/aktualizacja-listy-certyfikatow-akredytacji-standardow-dotyczacych-wiarygodnosci-swiadczenia-przez-podmiot-uslug-rozwojowych-obowiazujacych-w-rur-11).


Do dnia 12 lipca 2016 r. zweryfikowano pozytywnie 4 certyfikaty (Lista certyfikatów / akredytacji podlegających ocenie z urzędu) – kolejną informację o wynikach weryfikacji z urzędu opublikujemy w dniu 18 lipca 2016 r.

Zgłoszenia dokumentu może dokonać każda organizacja zainteresowana wprowadzeniem nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji do systemu RUR. Zgłoszenie można przedstawić w dowolnym terminie przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na adres (PARP):
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa


Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie, która musi:
1) być opatrzona następującym sformułowaniem: “Zgłoszenie certyfikatu/akredytacji - RUR”;
2) zawierać pełną nazwę Zgłaszającego i jego adres.
lub w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pozytywny wynik oceny spowoduje umieszczenie certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na liście certyfikatów/akredytacji, która to lista będzie wykorzystywana w procesie weryfikacji wniosków o wpis do RUR na nowych warunkach po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Celem umożliwienia jak największej liczbie podmiotów dokonania sprawnej rejestracji w RUR na nowych zasadach, zachęcamy do zgłaszania do PARP propozycji dokumentów, które spełniają wymagania PARP i mogą znaleźć się na ww. liście.

id: 49032