Doświadczenie pięciu edycji badań BKL wyraźne pokazuje różnice związane z sytuacją na rynku pracy w poszczególnych regionach. Widać to chociażby na przykładzie danych dotyczących zapotrzebowania na pracowników, które w regionach charakteryzuje się znacznie większą dynamiką niż zapotrzebowanie obserwowane w skali całego kraju. W lubuskim w roku 2014 rekrutacje prowadziło 16 proc. pracodawców, rok wcześniej 14 proc. Jakie jeszcze różnice są widoczne? Jakie trendy zaobserwowano w wynikach regionalnych i na ile są one zgodne z trendami ogólnopolskimi? Jest to tylko jeden z obszarów badań, który zaprezentowany postanie podczas lubuskiego seminarium.

Obok wyników badań pracodawców na lubuskim seminarium zaprezentowane zostaną m.in. analizy związku między poziomem wykształcenia a szansami rynkowymi i sytuacją zawodową. Podczas seminarium zaplanowane zostały również dyskusje: Czy w odczuciu pracodawców mamy obecnie do czynienia ze zjawiskiem nadmiernego wykształcenia młodych ludzi? Jak rozwiązać problem obserwowalnego na rynku pracy niedopasowania? Czy branżowe podejście do podaży i zapotrzebowania na kompetencje doprowadzić może do poprawy relacji między biznesem i szkołami?

Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji w regionie. Wystąpienia prowadzone będą w formie paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych praktyków i ekspertów.

Podczas seminarium po raz pierwszy zaprezentowany zostanie również raport regionalny: „Rynek pracy w województwie lubuskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2014”. Osoby uczestniczące w seminarium otrzymają go podczas rejestracji.

Seminarium odbędzie  się 15 czerwca 2015 roku w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze. Organizatorem seminarium jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – rejestracja (liczba miejsc jest ograniczona). Szczegółowy program seminarium dostępny jest na stronie.

id: 47708