Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie są w trakcie wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje, do skorzystania z działań analitycznych, doradczych i szkoleniowych, oferowanych w ramach projektu systemowego PARP „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. Celem projektu jest wsparcie MSP we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje oraz wskazanie korzyści związanych nie tylko z właściwym ukierunkowaniem rozwoju kadr, ale również budowaniem marki pracodawcy.

Projekt obejmuje przeprowadzenie analizy potencjału do zarządzania przez kompetencje w 300 przedsiębiorstwach oraz przygotowanie map kompetencji i Planu Rozwoju Kompetencji w tych firmach. W kolejnej fazie z 300 przedsiębiorstw zostanie wyłonionych 100 firm, w których zostaną zrealizowane działania szkoleniowe i doradcze, kierowane do właścicieli przedsiębiorstw, kadry menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za HR, oraz pracowników o kluczowych dla danej firmy kompetencjach. Szczegółowe informacje dotyczące usługi szkoleniowo-doradczej, warunków uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują na stronie internetowej: kompetencjemsp.parp.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

id: 38683