Zapraszamy na spotkanie, gdzie pod okiem eksperta PARP będą Państwo mieli okazje omówić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacji MŚP. Ekspert omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania. Dodatkowo, wskaże najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków oraz zaprezentuje dobre praktyki.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2018 r. (czwartek) w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 71, sala nr 0.17 b+c, parter.

Działanie 1.2 POPW skierowane jest do firm, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.
  • posiadają w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę).
  • zainteresowane są wejściem z posiadanym produktem (wyrobem własnym lub usługą własną) na nowe rynki zagraniczne.

 

Zarejestruj się na spotkanie

* pola wymagane

* Imię:

* Nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Miejscowość:

* Telefon (wraz z nr. kier.):

* Email:

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:
* Proszę podać słownie wynik: cztery + dwa =

Administratorem danych uczestników spotkań informacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programów Operacyjnych (POWER, POPW, POIR) perspektywy finansowej 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Dane przetwarzane są w celu udziału użytkownika w wydarzeniu.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Osobom, które podały swoje dane osobowe w ww. celu przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu.

Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@miir.gov.plWyślij formularz

 

id: 50135