Pomiń nawigację

13 lutego 2018 r.

Utrzymanie trwałości projektu

Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektów w ramach:

  • 3.2.1 „Badania na rynek” POIR
  • 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” POPW,
  • 1.2 „Wsparcie internacjonalizacji MŚP” POPW (projekty realizowane w ramach schematu jednoetapowego lub realizowane w ramach etapu II),
  • 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” POPW,
  • 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MSP” POPW,
  • 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW,

zobowiązani są do wypełnienia i przesłania do PARP oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu według wzoru. Oświadczenie za rok 2017 powinno zostać dostarczone do PARP do 31 marca 2018 r.

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z PARP w ramach POIR lub POPW, Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu, o której mowa
w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

Opublikowano: 13.02.2018 17:49
Poprawiono: 20.02.2018 09:54
Modyfikujący: 
Udostępniający: 
Autor dokumentów: