12 grudzień 2018

Projekty po ocenie merytorycznej i negocjacjach w Kompetencjach dla sektorów

W ramach konkursu Kompetencji dla sektorów*, na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 3 wnioski i wszystkie zostały skierowane do negocjacji.

Lista projektów po ocenie merytorycznej oraz negocjacjach do pobrania w zakładce Listy projektów.

*nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18, Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020