13 grudzień 2018

Posiedzenie Rady Interesariuszy ZSK oraz Rady Programowej ds. Kompetencji

- Dziś po raz pierwszy odbywa się pierwsze wspólne posiedzenie Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Rady Programowej ds. Kompetencji. Ważne jest abyśmy podczas tego spotkania ustalili wspólne cele i działania, które możemy podjąć, żeby budować społeczeństwo oparte na wiedzy – zaznaczyła Marzena Machałek Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Przewodnicząca Rady Programowej ds. Kompetencji otwierając wspólne posiedzenie.

Polski kapitał społeczny nie jest w pełni wykorzystany. Dlatego zarówno PARP, jak i MEN podjęli działania, które mają skutecznie realizować Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W odpowiedzi powstały Sektorowe Rady ds. Kompetencji oraz Zintegrowany System Kwalifikacji, które wspierają rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. - Ważne, że dwa światy biznesu i edukacji spotykają się razem. Kapitał ludzki powinien napędzać polską gospodarkę. Dwa systemy prowadzone przez PARP oraz MEN funkcjonują w różnych podgrupach, ale postawiły sobie jeden wspólny cel – wzrost kwalifikacji – zaznaczył Adam Banaszak wiceprezes PARP.

Pracodawcy są nieocenionym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie edukacji, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy. Jednym z zadań Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest kształcenie przyszłych kadr w odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku pracy.

- Jednym z powodów niedopasowania kompetencji jest brak współpracy pomiędzy trzema podmiotami: administracją publiczną, biznesem oraz edukacją formalną i pozaformalną – wiceszef PARP. 

Praca rad sektorowych przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rady już teraz intensywnie włączają się w tworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji i przygotowywanie samych kwalifikacji rynkowych, które zasilają Zintegrowany System Kwalifikacji. Te z kolei, zaczynają pojawiać się zarówno w systemie edukacji pozaformalnej, ale i w szkołach, które niedługo będą mogły włączyć w swoje programy nauczania możliwość ich zdobycia. - Naszym celem jest wykreowanie takiego szkolnictwa zawodowego, aby mógł się odnaleźć w życiu zawodowym i w życiu prywatnym. Budujemy rozwiązania, ale ścieżka którą idziemy to budowanie procedur i jakości całego systemy edukacji. Widzimy potrzebę wspólnej pracy i współpracy pomiędzy Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji oraz Systemem Rad ds. Kompetencji – zaznaczyła Urszula Martynowicz dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w MEN.

Małgorzata Mrozińska-Kruk dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP, w swojej prezentacji przedstawiła działania zrealizowane przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji oraz wyzwania, które stoją przed nami w kolejnych latach.

Coraz szybsza dynamika zmian na rynku pracy oznacza szybką dezaktualizację i starzenie się istniejących umiejętności oraz rosnące zapotrzebowanie na nowe. Spowodowane zmianami demograficznymi kurczenie się zasobów pracy oznacza potrzebę inwestowania w rozwój umiejętności osób w całym przebiegu ich życia zawodowego. O tym w jaki sposób kształcić kadry przyszłości, jak nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja oraz praca 4.0 wpływają na kształtowanie się polskiego rynku pracy dyskutowali eksperci panelu dyskusyjnego. Wszyscy byli zgodni co do tego, że największą trudnością dla przedsiębiorców jest tempo zmian technologicznych i zmiany na rynku pracy. Firmy do niedawna poszukując potrzebnych kwalifikacji koncentrowały się na polityce rekrutacyjnej, a nie na podnoszeniu kompetencji swoich pracowników. Spadek bezrobocia wymusza na firmach zmianę polityki kadrowej.

Umiejętności nabyte w szkole, w młodości „starzeją się”. Pojawiają się niedobory i luki w zakresie popytu na umiejętności, co z kolei przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W tym kontekście potrzeba uczenia się przez całe życie staje się ważnym elementem perspektywy rozwoju społecznego i gospodarczego.

Wspólne posiedzenie Zintegrowanego Systemu ds. Kwalifikacji oraz Rady Programowej ds. Kompetencji odbyło się 11 grudnia w siedzibie MEN.