1 lipca 2019

Bankowcy i PARP o finansowaniu innowacji

12 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie środowiska bankowego z Wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) odpowiedzialnym za inwestycje innowacyjne. Sektor bankowy jest nadal najważniejszym źródłem finansowania zewnętrznego dla beneficjentów projektów unijnych PARP. ZBP i banki wspierają także PARP w przeciwdziałaniu wyłudzeniom środków unijnych.

Spotkanie połączono z posiedzeniem Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców. Gościem specjalnym spotkania był Pan Adam Banaszak, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który przedstawił najważniejsze programy i działania PARP oraz obszary współpracy ze środowiskiem bankowym.

Fot.: Adam Banaszak, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- Celem działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Bardzo ważnym zadaniem jest także edukacja przedsiębiorców, w tym finansowa. W niemalże wszystkich tych obszarach przedsiębiorcy potrzebują wiedzy, środków finansowych i dobrej kooperacji z bankami. Jak pokazują wyniki programów proinnowacyjnych, banki są nadal cenionym i ważnym partnerem beneficjentów - powiedział Adam Banaszak, Wiceprezes PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest kluczową agencją publiczną, odpowiedzialną za wsparcie przedsiębiorczości, głównie mikro-, małych i średnich firm. PARP działa w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Agencja zaangażowana jest w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr. Od 2018 roku PARP uruchomił Centrum Rozwoju MŚP, które ma pomagać w rozwoju kompetencji i dostępie do finansowania mikro, małych i średnim firmom.

- Sektor bankowy dostrzega wagę środków unijnych dla rozwoju kraju i przedsiębiorców. Dlatego od ponad 15 lat w bankach działają specjalne biura ds. programów publicznych,
a przy Związku Banków Polskich funkcjonuje specjalny zespół ds. funduszy UE oraz krajowy punkt kontaktowy - realizowany wspólnie z PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawsze była rzetelnym i cenionym partnerem w ocenie środowiska bankowego i pragniemy tę współpracę wzmacniać, szczególnie wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej UE -
powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Fot.: (od lewej: Magdalena Zmitrowicz, Przewodnicząca Rady ZBP ds. MMŚP, Wiceprezes Banku Pekao SA, Adam Banaszak, Wiceprezes PARP, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Andrzej Chmielecki, Wiceprzewodniczący Rady ZBP ds. MMSP, Wiceprezes SGB Banku SA i Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP)

PARP aktywnie współpracuje z bankami i ze Związkiem Banków Polskich od ponad 15 lat. Oprócz specjalnego zespołu kontaktowego ds. funduszy unijnych, od roku funkcjonuje współpraca w zakresie wymiany informacji w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom środków unijnych. Specjalnym wspólnym projektem, realizowanym od ponad 12 lat, jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, w ramach którego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, PARP i ZBP wspólnie wspierają polskich przedsiębiorców i instytucje finansowe w dostępie do środków z programów ramowych UE.

- Udział banku w projekcie unijnym przedsiębiorcy wzmacnia nie tylko szanse samego wnioskodawcy na powodzenie w konkursie dotacyjnym, ale i przyczynia się do bezpieczeństwa systemowego instytucji wdrażających. Jak pokazuje praktyka projekty współfinansowane przez banki są lepiej przygotowane i częściej otrzymują unijne wsparcie. Oczywiście wiąże się to z określonymi kosztami i koniecznością przygotowania informacyjnego po stronie banków. Uważam, że tu jest duży obszar dla kontynuacji współpracy z PARP- powiedziała Magdalena Zmitrowicz, Przewodnicząca Rady Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców i Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.

W ramach współpracy PARP i ZBP będą podejmować wspólne działania na rzecz promocji i stymulacji zainteresowania rynku aktualną ofertą programową PARP, głównie w zakresie programów Polityki Spójności, w tym ukierunkowanych na innowacyjność. Obszarem współpracy będzie także edukacja finansowa oraz badania rynku przedsiębiorczości, w tym pod kątem dostępu do finasowania.

Ważnym punktem spotkania było omówienie stanu i perspektyw zaangażowania banków w inwestycje proinnowacyjne dofinansowywane przez PARP. Prezentacji nt. wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach dokonała Pani Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji Badań i Analiz, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Agencja zaprezentowała także środowisku bankowemu najnowszy raport pt. „Global Entrepreneurship Monitor Polska”, prezentacji raportu dokonała Pani Anna Tarnawa, Kierownik Sekcji Badań i Analiz w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

Po prezentacjach odbyły się dyskusje z udziałem zaproszonych przedstawicieli sektora bankowego.

 

 

Opublikowano: 01.07.2019 14:53
Poprawiono: 01.07.2019 14:58
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: